Przetargi

Przetarg: Opracowanie MPZP gminy Michałowice

Monika Byś
2022-01-28
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Opracowanie MPZP gminy Michałowice

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie MPZP gminy Michałowice. 

 • Termin składania 07.02.2022 r.
 • Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy przez okres 20 miesięcy.
 • Nie wymagane wadium.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie MPZP gminy Michałowice

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: Gmina Michałowice Zachód, Gmina Michałowice Północ, Gmina Michałowice Południe

Zakres obszaru objętego zapytaniem ofertowym określa Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXXVI/284/2021 z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla wskazanych obszarów.

Wymagania: Opracowanie MPZP gminy Michałowice

 1. Część graficzna MPZP niezależnie od wydruków wersji papierowej powinna być wykonana w technice cyfrowej, przy użyciu programu typu EWMAPA min. w wersji 12. Z opracowaniem i wykorzystaniem dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów o zróżnicowanych skalach, w szczególności: 
  a) mapy zasadniczej i jednostkowej Pozyskanej od dysponującego zasobem geodezyjnym Starosty Powiatu Krakowskiego; 
  b) mapy ewidencji gruntów. Pozyskanej od dysponującego zasobem geodezyjnym Starosty Powiatu Krakowskiego oraz dodatkowo zdjęć satelitarnych i lotniczych. 
  Zastosowanie w zapytaniu programu EW Mapa związane jest z bezpośrednim korzystaniem z w/w programu przez Zamawiającego.
 2. Pozyskanie map leży po stronie Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza przekazania dokumentacji przy użyciu innego programu niezgodnego z programem EWMAPA.
 4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu materiały planistyczne oraz materiały projektu planu na poszczególnych etapach opracowania.
 5. Ostateczna edycja opracowania obejmuje wykonanie 4 kompletów dokumentacji planów:
  a) wydruki części graficznej planów kolorowe w skali 1:2 000, 
  b) wersja cyfrowa z zapisem CD,
  c) pliki w formacie programu EWMAPA i GEOXA.
 6. Plany należy oddać w formacie plików EWMAPA. Linie specjalne i obiekty planistyczne są obiektami programu EWMPA, a wypełnienia są w postaci szrafur programu EWMAPA. Część opisową planu należy oddać dodatkowo w programie GEOXA. Część opisowa musi być powiązana z częścią graficzną. Po wskazaniu na mapie dowolnego obiektu planistycznego programie EWMAPA ma się pojawić informacja z programu GEOXA. Granice terenów i odpowiednich obszarów powinny być topologicznie poprawne.
 7. W trakcie 1 fazy opracowania planów zagospodarowania przestrzennego Wykonawca dokona minimum 10 wizyt terenowych. Każdą z nich należy potwierdzić każdorazowo przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Michałowice.

Szczegóły zamówienia

 1. Wykonawca naniesie w programie EWMAPA wnioski do mpzp oraz przygotuje wstępne rozpatrzenie tych wniosków.
 2. Wykonawca zapewni bezpośredni udział projektanta planu i kierownika zespołu projektowego w pracach planistycznych oraz do kontaktu z Zamawiającym.
 3. Uczestnictwo Wykonawcy jest konieczne w dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu.
 4. Wykonawca będzie uczestniczył w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno-urbanistycznej, sesjach Rady Gminy dotyczących opisywanych planów.
 5. Uczestnictwo Wykonawcy jest koniczne w obsłudze wyłożenia do publicznego wglądu planów. Obsługa polega przede wszystkim na zapewnieniu udziału pracownika w ,,wyłożeniu".
 6. Wykonawca będzie uczestniczył w czynnościach formalno - prawnych jak:
  a) przygotowywanie wzorów pism do opinii i uzgodnień projektów planów;
  b) przygotowanie wzorów ogłoszeń prasowych i innych dotyczących planów.
 7. Firma wykonująca zamówienie dostarczy kopie kolorowych wydruków wersji planów do wyłożenia planu w skali 1:2000.
 8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne materiały i zestawienia do uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w ilościach i zakresach zgodnie z wymogami instytucji wyrażających zgody na ,,odrolnienie" i ,,odleśnienie": Ministerstwo Rolnictwa, Urząd Marszałkowski, Lasy Państwowe, Izby Rolnicze.
 9. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu prace w ilościach:
  a) Rysunki planów oraz ustalenia planów (część tekstowa) w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na nośniku CD lub DVD - w ilości niezbędnej do dokonania uzgodnień i opiniowania projektów planów;
 10. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego przez Wykonawcę jest konieczne.
 11. Wykonawca opracuje strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planów.
 12. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację formalno-prawną planów w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi i opracuje pliki metadanych dla w/w opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce i termin zamówienia

Termin składania 07.02.2022 r.

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy przez okres 20 miesięcy.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamówienia: 
Piotr Krawczyk
tel. 12 388 76 24

Więcej informacji o przetargu -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.