Przetargi

Przetarg: Opracowanie Programu Zielona przestrzeń - miasto Konin

Monika Byś
2022-01-26
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-05-09
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Opracowanie Programu Zielona przestrzeń

Opracowanie Programu Zielona przestrzeń - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach realizacji projektu ,Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

 • Termin składania: 31.01.2022 r.
 • Planowany termin podpisania umowy - luty 2022 r.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Zielona przestrzeń

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Zielona przestrzeń - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach realizacji projektu Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Warunki zamówienia: Opracowanie Programu Zielona przestrzeń

Program, będzie opracowany w formie Masterplanu. To strategiczny dokument planistyczny, którego celem jest określenie sposobu postępowania z terenami zielonymi na terenie całego miasta Konina. Projekt ma stanowić program zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej ze szczególnym nastawieniem na różne rodzaje terenów zielonych oraz na ewentualne wprowadzenie zieleni w przestrzenie deficytowe. Dokument należy opracować w taki sposób, aby kompleksowo obejmował system przygotowania i realizacji działań planistycznych, inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Obowiązki Wykonawcy: Opracowanie Programu Zielona przestrzeń

 • Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Programu, będącego przedmiotem zamówienia. Program powinien składać się z:
  a) części analitycznej,
  b) części koncepcyjnej.
 • Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym podczas całego procesu tworzenia Programu.
 • Wykonawca zobowiązuje się do:
  a) przeprowadzenia 1 konsultacji społecznych na etapie tworzenia Programu (udział np. w zaplanowanych spotkaniach informacyjnych, warsztatach projektowych, zajęciach promocyjno-edukacyjnych),
  b) rozpatrzenia wspólnie z Zamawiającym wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie konsultacji projektu, analizę i dokonanie ewentualnych poprawek w dokumencie,
  c) opracowania wniosków z procesu konsultacji.
 • Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji w razie konieczności treści przygotowanego Programu oraz udzielania odpowiedzi na pytania jakie mogą pojawić się w trakcie takiej prezentacji.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu opracowanego Programu w formie:
  a) w wersji drukowanej trwale połączonej w 3 egzemplarzach;
  b) w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w postaci plików w formacie ,,shp" i "pdf" oraz w wersji edytowalnej z rozszerzeniem "doc" - 2 egzemplarze.
 • Wykonawca musi posiadać biegłość w opracowywaniu wysokiej jakości map, pożądane jest generowanie Programu w standardzie GIS, np. w oparciu o miejski system informacji przestrzennej.

W części analitycznej należy zawrzeć:

a) ocenę stanu istniejącego. Zdefiniowanie obszarów i granic różnych typów zieleni, terenów z deficytem zieleni oraz terenów zdegradowanych) - w formie opisowej i graficznej,
b) analizę terenów zielonych w nawiązaniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w formie graficznej,
c) waloryzację terenów zielonych - w formie opisowej i graficznej,
d) analizę terenów chronionych przyrodniczo w granicach miasta w formie opisowej i graficznej,
e) określenie powiązań terenów zielonych z otoczeniem (zabudowa mieszkaniowa, korytarze ekologiczne, szlaki wodne, kompleksy zieleni),
f) analizę hydrograficzną w powiązaniu z terenami zielonymi, wyspami ciepła, obszarami nadmiernie zabetonowanymi - w formie opisowej i graficznej.

W części koncepcyjnej należy przedstawić:

a) zestawienie rankingowe terenów zielonych oraz określenie priorytetów w zakresie ich zagospodarowania - w formie opisowej i graficznej,
b) określenie docelowego sposobu funkcjonowania i zagospodarowania terenów zielonych, kierunki rozwoju poszczególnych elementów systemu - w formie opisowej i graficznej,
c) propozycje etapowania poszczególnych inwestycji,
d) propozycje działań w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury,
e) listę i opis proponowanych nowych inwestycji (nowe parki, skwery, parki kieszonkowe, place),
f) proponowane ewentualne zmiany w dokumentach planistycznych dotyczące terenów zielonych,
g) zestawienie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
h) opracowanie programu włączenia mieszkańców i podmiotów prywatnych w proces tworzenia i utrzymania terenów zielonych. Ogrody społeczne i sąsiedzkie, zazielenianie balkonów, zielone ściany, wdrażanie indywidualnych rozwiązań w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury,
i) identyfikacja interesariuszy procesu konsultacji społecznych,
j) podsumowanie procesu konsultacyjnego.

Porada

W trakcie opracowywania Programu Zielona Przestrzeń, warto zwrócić uwagę na możliwości zatrudnienia w Koninie. Miasto oferuje różnorodne możliwości pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Miejsce i termin realizacji

Termin składania: 31.01.2022 r.

Miejsce składania: województwo - wielkopolskie, powiat - Konin, gmina - Konin, miejscowość - Konin

Kontakt

Osoby do kontaktu
Monika Adamczyk
e-mail: monika.adamczyk@konin.um.gov.pl

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.