News

Czy nowela prawa górniczego ingeruje autonomię planowania przestrzennego?

Monika Byś
2023-08-21
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
nowela prawa górniczego

Nowa poprawka do Prawa Geologicznego i Górniczego wkrótce znajdzie się na biurku prezydenta. Decyzja ta nastąpiła po wyraźnym stanowisku Sejmu, który odrzucił sugestie Senatu o odrzuceniu ustawy. Zmiany w przepisach obejmują m.in. definicję złóż kopalin o strategicznym znaczeniu, wymagających szczególnej ochrony.

  • Nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego zostanie rozpatrzona przez prezydenta. Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy, pomimo sprzeciwu Senatu, który chciał ją odrzucić.
  • Nowe przepisy mają na celu ochronę strategicznych złóż kopalin w Polsce. 
  • Nowelizacja dotyczy koncesjonowania i wykorzystania surowców naturalnych. Ustawa liberalizuje procedury koncesjonowania w zakresie niektórych kopalin, takich jak ropa i gaz.
  • Nowelizacja budziła obawy samorządowców, zwłaszcza w Związku Gmin Wiejskich RP.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że nowe prawo nie ograniczy władztwa planistycznego gmin ani nie spowoduje wywłaszczeń bez odszkodowania.
  • W OnGeo.pl sprawdzisz czy Twoja nieruchomość znajduje się na terenie górniczym i czy wydano koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców. 

Główne cele nowelizacji obejmują zabezpieczenie zasobów kopalin w Polsce, usprawnienie nadzoru nad sektorem górniczym oraz określenie kategorii "złóż strategicznych", które ze względu na ich znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa narodowego podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wprowadzone zmiany rozszerzą również możliwość prowadzenia podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS) przez podmioty komercyjne. Ponadto, regulacje umożliwią magazynowanie wodoru pod ziemią.

Złoża strategiczne 

Zgodnie z nowymi przepisami, administracyjna decyzja będzie kluczowa w określeniu, czy dane złoże ma status strategiczne. Istniejące złoża będą podlegać przeglądowi pod kątem spełnienia nowych kryteriów, określonych w ustawie, oraz procedury administracyjnej inicjowanej przez organ administracji geologicznej. Dla już zarejestrowanych złóż obowiązywać będzie dwuletni okres na ocenę, czy spełniają one kryteria złóż strategicznych.

Nowe przepisy dokładnie regulują także procedury przyznawania koncesji na eksploatację zasobów naturalnych oraz określają przesłanki odmowy takich koncesji. W ramach nowego prawa, proces koncesjonowania będzie bardziej liberalny w odniesieniu do poszukiwań i rozpoznawania niektórych kopalin, takich jak węglowodory, ropa i gaz, a także podziemne magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów.

Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych

Oprócz tego ustawa będzie działać jako narzędzie przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych. Ponadto, wprowadza wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w technologię CCS. Nowelizacja ma również na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ochrony zasobów kopalin w Polsce oraz połączenie państwowej służby geologicznej z państwową służbą hydrogeologiczną.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja budziła obawy wśród samorządowców, zwłaszcza w Związku Gmin Wiejskich RP, którzy obawiali się, że nowe przepisy mogą ingerować w autonomię planowania przestrzennego gmin na obszarach, gdzie występują złoża kopalin, oraz zakazywać zabudowy nad złożami, które zostaną uznane za strategiczne na podstawie decyzji administracyjnej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uspokaja jednak, że nowe prawo geologiczne nie wprowadza wywłaszczeń bez odszkodowania ani nie ogranicza władztwa planistycznego gmin. Zapewnia również, że nadal będzie możliwa zabudowa na terenach miejskich i wiejskich.

Źródło: PAP

Sprawdź, czy Twoja działka znajduje się na terenie górniczym

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się na terenie górniczym lub w jego pobliżu, wygeneruj Raport o terenie OnGeo.pl dla swojej nieruchomości.

Analiza surowców mineralnych przedstawia trzy główne źródła danych, w formie oddzielnych tabel oraz zbiorczo - na mapie. W Raporcie znajdziesz szczegółowe dane o analizowanej działce oraz w strefie 1 km od granic Twojej działki. 

W Raporcie otrzymasz mapę surowców mineralnych w Polsce, a na niej zaznaczone:

  • Złoża i tereny górnicze, gdzie znajdziesz dane dotyczące surowców mineralnych na analizowanym terenie zgodnie z bazą MIDAS;
  • Surowce perspektywiczne i prognozowane, gdzie znajdziesz obszary prognostyczne, gdzie istnieją znane parametry geologiczno-górnicze, właściwości jakościowe kopaliny oraz określone zasoby szacunkowe. Ponadto, w tabeli poniżej znajdziesz obszary perspektywiczne, gdzie występują skały i naturalne płyny o cechach kopalin, ale nie posiadające pełnych danych geologiczno-górniczych;
  • Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż surowców, gdzie znajdziesz informacje o wydanych koncesjach na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin na analizowanym terenie.

Uwaga! Mapa surowców mineralnych w Polsce dostępna jest wyłącznie dla obszarów zurbanizowanych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.