News

Masz fotowoltaikę? Nie otrzymasz dodatku elektrycznego

Monika Byś
2022-10-03
~4 min
Głosów: 19, średnia ocen: 4.8
Nie otrzymasz dodatku elektrycznego

Decyzją rządu nie otrzymasz dodatku elektrycznego, jeśli posiadasz fotowoltaikę lub pobierasz inne dodatki - węglowy, do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna. Dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł otrzymają gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zużyły prąd na poziomie do 5 MWh, natomiast 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. 

  • Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają gospodarstwa domowe prądem, czyli pompą ciepła, piecem akumulacyjnym lub bojlerem. Gospodarstwa te trzeba zgłosić wcześniej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
  • Dodatku elektrycznego nie otrzymają gospodarstwa, które zainwestowały w fotowoltaikę. 
  • Dodatku elektrycznego nie otrzymają również gospodarstwa, które otrzymały informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy lub do innych źródeł - do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna kawałkowego.
  • Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tym terminie nie będą rozpoznane. Dodatek ma być wypłacony do 31 marca 2023 roku.

Dodatek do prądu, czyli tzw. dodatek elektryczny, to kolejne świadczenie osłonowe, które wprowadza ustawa z 29 września o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Według KPRM, dodatek będzie dotyczył ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Koszt dodatku dla budżetu państwa wyniesie 1 mld zł.

Ważna data 11 sierpnia 2022 r.

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają gospodarstwa domowe prądem, czyli pompą ciepła, piecem akumulacyjnym, bojlerem. Należy jednak pamiętać, że gospodarstwa te trzeba zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych w rejestrze musi wynikać, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

I tu uwaga! Datą graniczną wpisu lub zgłoszenia do CEEB jest dzień 11 sierpnia 2022 r. Organy przyjmujące wnioski mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Wpis po tym dniu rozważa się wyłącznie dla gospodarstw wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do ewidencji (dotyczy to źródeł ciepła uruchomionych np. nowo oddanych do użytku domów).

Zasada jeden dodatek jeden adres

Dodatek elektryczny otrzymają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ustawa w art. 27 wprowadza zasadę: jeden adres, jeden dodatek do prądu, bez względu ile osób zamieszkuje pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek otrzyma wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dla dodatku nie ma znaczenia kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku elektrycznego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. Wniosek może złożyć też najemca, ale w tym przypadku nie może go złożyć już właściciel nieruchomości.

Dwa progi dodatku: 1000 zł lub 1500 zł

Ustawa zróżnicowała wysokość dodatku elektrycznego na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:

  • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh (art 29  ust.1)
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh (art.29. ust 2)

Masz fotowoltaikę? Nie otrzymasz dodatku elektrycznego

Dodatku elektrycznego nie otrzymają gospodarstwa, które zainwestowały w fotowoltaikę. Wynika to z art. 26 ust. 2 ustawy, który normuje, że:

art. 26 ust. 2 ww. ustawy

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Takiego dodatku nie otrzymają też najemcy takiego budynku.

Rząd przygotowując takie rozwiązanie uznał bowiem, że osoby które mają mikroinstalacje i wytwarzają prąd nie ponoszą dużych kosztów ogrzewania domu energią elektryczną. Dodatku elektrycznego nie otrzymają również gospodarstwa, które otrzymały informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy lub do innych źródeł - do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna kawałkowego.

Na dodatek elektryczny nie mają co liczyć także ci, którzy kupili węgiel, brykiet lub pellet na bazie węgla kamiennego w cenie gwarantowanej 996,60 zł brutto.

Termin złożenia wniosku i wypłaty dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tym terminie nie będą rozpoznane. Dodatek ma być wypłacony do 31 marca 2023 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Można go złożyć osobiście oraz przez internet, za pomocą ePUAP i profilu zaufanego.

Gmina może zweryfikować, ile osób tworzy gospodarstwo

Ustawa przewiduje, że jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz lub prezydenta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu gospodarstwa domowego. Tym sposobem gmina dowie się, ile osób stale zamieszkuje gospodarstwo domowe. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.