News

Deklaracja CEEB - zgłoś źródło ogrzewania budynku. Zobacz jak to zrobić, żeby otrzymać dodatek osłonowy.

Monika Byś
2022-01-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 33, średnia ocen: 5
deklaracja CEEB

Zgłoszenia źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest niezbędne do otrzymania dodatku osłonowego. Do tego celu służy tzw. deklaracja CEEB. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. i jest obowiązkowy dla właścicieli i zarządców budynków. Jak złożyć taką deklarację?

 • Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
 • Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach i zarządcach budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
 • Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.
 • Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas do 30 czerwca 2022 roku.

Czym jest i czego dotyczy deklaracja CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to rządowa baza, w której zostaną zgromadzone dane dotyczące ogrzewania domów i mieszkań w Polsce. Baza jest narzędziem pomocnym w działaniach podejmowanych w ramach programu „Stop Smog”. Dane zgromadzone w CEEB pochodzą z wielu źródeł, m.in. z kontroli przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione oraz z baz danych istniejących, w tym z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.

Dowiedz się więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Wybór deklaracji zależy od rodzaju budynku. Dla budynków mieszkalnych przeznaczona jest Deklaracja A, zaś dla niemieszkalnych Deklaracja B.

Deklaracja CEEB – kto składa?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach i zarządcach budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, czy pompa ciepła.

Jeżeli wybierzesz takie źródła ciepła jak:

 • kocioł na paliwa stałe,
 • kominek, kozę, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową,

zostaniesz dodatkowo poproszony o określenie klasy kotła oraz rodzaju stosowanego paliwa.
Rodzaj stosowanego paliwa określasz dla wszystkich źródeł ogólnie, bez wskazania, które paliwo przeznaczone jest dla danego kotła.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

Co będzie potrzebne do złożenia deklaracji CEEB?

Zgodnie z art. 27 g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jak złożyć deklarację CEEB elektronicznie?

Warunkiem złożenia deklaracji w formie elektronicznej jest posiadanie profilu zaufanego, bądź e-dowodu.

Jeśli posiadamy któryś z nich wówczas będziemy mogli złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw drogą elektroniczną. W tym celu należy wejść na następującą stronę internetową: https://ceeb.gov.pl/

W pierwszej kolejności należy dodać budynek. Po jego dodaniu będzie można złożyć deklarację.

Jeżeli deklaracja została złożona, system poinformuję Cię o tym, wyświetlając komunikat o sukcesie, a Twoja deklaracja zmieni status z „wersja robocza” na „złożona”. Informacje o statusie Twoich deklaracji, znajdziesz w zakładce Deklaracje.

Jak złożyć deklarację CEEB ją w formie papierowej?

Deklarację można pobrać z portalu, wydrukować, wypełnić i złożyć do Urzędu Gminy

W przypadku braku dostępu do komputera bądź drukarki deklarację można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Formularze dostępne są -> tutaj

Pobierz wzory wniosków:

Deklaracja CEEB FORMULARZ A

Deklaracja CEEB FORMULARZ B

Gdzie składamy deklarację CEEB?

Deklarację CEEB należy złożyć do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca położenia budynku. Można zrobić to osobiście, bądź przesłać na adres Urzędu Miasta.

Kiedy upływa termin złożenia deklaracji CEEB?

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas do 30 czerwca 2022 roku.

Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Ważne!

Aby ubiegać się o dodatek osłonowy konieczny jest wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy pamiętać, że dane i informacje zawarte w deklaracji pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Żródło: Mojafirma.infor.pl, własne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.