News

Nowe zasady ustalania lokalizacji i warunków zabudowy: Co się zmienia w 2024 roku?

Opracowanie redakcji
2024-07-04
~2 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Nowe zasady ustalania lokalizacji i warunków zabudowy

Nowy projekt rozporządzenia  jest odpowiedzią na zeszłoroczną nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem jest uspójnienie zasad, które mają obowiązywać w decyzjach administracyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 72 nowelizacji dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tj. rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. ws. oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (DzU poz. 1589) zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Podstawowe założenia nowych przepisów

Nowe przepisy zakładają, że ustalenia planu ogólnego gminy będą podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wprowadzenie jednolitego nazewnictwa parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ma na celu uspójnienie terminologii stosowanej w decyzjach administracyjnych.

Nazewnictwo przeznaczenia terenu

Projekt rozporządzenia określa także nazewnictwo przeznaczenia terenu w celu ujednolicenia terminologii stosowanej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowe przepisy mają również wprowadzić katalog oznaczeń graficznych, które będą stosowane w części graficznej decyzji.

Proces legislacyjny

Obecnie trwają uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu. Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymusiła wydanie kilku innych rozporządzeń, które już zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Należą do nich między innymi:

  • Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.
  • Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
  • Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.
  • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
  • Rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Ponadto, w toku są prace nad rozporządzeniami dotyczącymi ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie spójnych zasad dotyczących ustalania lokalizacji oraz warunków zabudowy, co ma przyczynić się do lepszego planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Zgodność z nowymi wytycznymi będzie kluczowa dla inwestorów oraz samorządów lokalnych, które będą wydawały decyzje administracyjne na ich podstawie.

Pozwolenia na budowę w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Wejdź na OnGeo.pl i sprawdź wydane pozwolenia na budowę oraz mapę inwestycji budowlanych.

Informacje o pozwoleniach budowlanych są dostępne dla działek i adresów z obszaru całego kraju. Rejestr pozwoleń oraz wniosków o pozwolenia na budowę obejmuje dane od 2018 r., które są aktualizowane codziennie.

Ograniczenia formalnoprawne
Ograniczenia formalnoprawne 

Zapraszamy na wywiad z ekspertem - jakie zmiany przyniosła reforma planowania przestrzennego. 

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl