News

Ruszył program Mój Prąd 4.0!

Monika Byś
2022-04-19
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-07-06
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Mój Prąd

15 kwietnia 2022 r. rusza program Mój Prąd 4.0. Tym razem budżet wynosi aż 855 mln zł! Na co przysługuje dofinansowanie i w jakich kwotach? Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć.

 • Rozpoczęcie naboru trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu.
 • Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł.

Program Mój Prąd 4.0

Po wielu miesiącach oczekiwania wreszcie rusza program Mój Prąd 4.0, który wyróżnia się sposób wcześniejszych edycji tym, że oprócz fotowoltaiki będzie wspierał zwiększenie autokonsumpcji i urządzenia temu służące. Zgodnie z zapowiedziami, maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł, chyba że zdecydują się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, wtedy dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 tys. zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 % poniesionych kosztów.

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Budżet Mój Prąd 4.0

Budżet programu wskazany w regulaminie programu opiewa na 855 mln zł. Jest to jednak budżet łączony z trzecią edycją programu. Oznacza to, że realnie budżet wynosi około 350 mln zł, czyli tak jak było wcześniej zapowiadane. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z poprzednimi zapowiedziami może zostać zwiększony.

Jak składać wnioski?

Wnioski w programie można składać jedynie w formie elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie w formie papierowej, spodziewaj się odrzucenia go w całości. Rozpoczęcie naboru trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Biorąc pod uwagę aktualnie wskazaną wysokość budżetu możemy być prawie pewni, że środki wyczerpią się znacznie wcześniej. Tak jak zapowiadano, dofinansowaniu w Moim Prądzie 4.0 podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła oraz system zarządzania energią, którego zakup i montaż nie zakończono przed dniem 01.02.2020 r. 

Więcej informacji na stronie rządowej Mój Prąd -> https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD. Jeśli będzie to konieczne rozpatrujący wniosek poproszą o korektę wniosku. Dla porównania, wnioski złożone w III edycji programu zakończonego jesienią 2021 roku są w dalszym ciągu rozpatrywane. Kilkukrotnie wydłużony czas na rozpatrzenie wniosku wynosi aktualnie 300 dni roboczych.

Wymogi dotyczące realizowanych przedsięwzięć dla programu Mój Prąd

W czwartej edycji programu dofinansuje się przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 1. Mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 2. Magazynów ciepła, czyli zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
 3. Magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 4. Systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2) lub 3).

Co ciekawe, jak zaznaczono w regulaminie:

Regulamin Mój Prąd 4.0

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Przejście na net-billing

Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu. Także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing. Jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, które musi podpisać OSD.

W przypadku braku potwierdzenia (pieczęci i podpisu) na dokumencie przez przedstawiciela OSD, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość potwierdzenia informacji w nim zawartych u wskazanego Operatora. Prawdziwość oświadczenia weryfikuje się w trakcie kontroli, a wnioskodawca poproszony o pokazanie umowy regulującej sprzedaż i zakup energii. Na wnioskodawcy ciąży również odpowiedzialność karna.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Aby złożyć wniosek w programie, oprócz wspomnianego oświadczenia będziesz potrzebować jeszcze:

 • Faktury/ faktur lub paragonów imiennych za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania ,
 • Potwierdzenia dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego:
  Zaświadczenia OSD,
  Pełnomocnictwa - jeśli wniosek złożono przez pełnomocnika,
  Protokołu odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenia Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów. Chodzi o magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS.

Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW.

Źródło: mojprad.gov.pl, GLOBEnergia

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.