News

Projekt rozporządzenia. Wiemy już, jak wyznaczyć obszary uzupełnienia zabudowy

Monika Byś
2023-11-14
~3 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
jak wyznaczyć obszary uzupełnienia zabudowy

Resort rozwoju opublikował projekt rozporządzenia ws. sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Jest to kolejny krok wynikający z reformy planistycznej, która weszła w życie w lipcu 2023 roku. OnGeo.pl już w 2022 roku podjął się próby wyznaczenia prawdopodobnych obszarów uzupełnienia zabudowy dla obszaru całej Polski. Wyniki naszej pracy opublikowaliśmy za darmo na stronie Geoportalu Na Mapie

Ustanowienie obszarów uzupełnienia zabudowy wynika z konieczności realizowania upoważnienia ustawowego, który ustawodawca zawarł w ustawie z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. O tym, jak wygląda i co zawiera nowelizacja oraz jakie wprowadza rozwiązania dla planowania przestrzennego, pisaliśmy na łamach bloga OnGeo.pl we wpisie: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 roku

Projekt rozporządzenia ws. sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

Zgodnie z powyższą ustawą, gminy mogą ustanowić tzw. obszary uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Są to tereny, gdzie gmina nie uchwaliła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a które mimo to zamierza przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową. Celem wyznaczenia takich obszarów jest przede wszystkim powstrzymanie rozwoju zabudowy na danym obszarze z uwagi na wysoko cenione wartości, m.in:

 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • racjonalność wykorzystania przestrzeni.

Aby to osiągnąć, Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało akt wykonawczy, który precyzyjnie określi procedurę wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

Mapa terenów budowlanych w Geoportalu Na Mapie

W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz, gdzie prawdopodobnie znajdą się obszary uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina ustanowi je w oparciu o wytyczne opublikowane w ww. rozporządzeniu. 

PRZEJDŹ DO MAPY OBSZARÓW UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY

Gdy gmina uchwali plan ogólny, a wraz z nim obszar uzupełnienia zabudowy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy poza tym terenem będzie niemożliwe do realizacji. Gminy mają czas na uchwalenie nowych planów ogólnych do 31 grudnia 2025 roku. 

Warto podkreślić, że ten akt powinien uwzględniać potrzeby dotyczące kształtowania ładu przestrzennego oraz racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi. Jednocześnie powinien także przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy.

Spis rozporządzeń w sprawie kształtowania planowania przestrzennego od 2023 roku

Reforma planistyczna wymusiła wydanie również innych rozporządzeń dotyczących kształtowania planowania przestrzennego. Jak dotąd w Dzienniku Ustaw pojawiło się tylko jedno rozporządzenie zmieniające wz. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe są na różnych etapach procedowania, a są to rozporządzenia w sprawie:

 1. określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego;
 2. sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy;
 3. ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Pobierz paczkę nieprzetworzonych danych przestrzennych GIS/CAD

Zespół OnGeo.pl specjalizujący się w gromadzeniu i przetwarzaniu danych przestrzennych podjął się opracowania paczki danych GIS/CAD, która w założeniu ma służyć specjalistom z branży projektowej i budowlanej, jako podstawa do opracowania własnych projektów i analiz. 

Paczkę danych GIS/CAD generujemy w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTif i PNG.

Paczka danych GIS/CAD do pobrania w OnGeo.pl
Paczka danych GIS/CAD do pobrania w OnGeo.pl

Wybierając temat "Dane źródłowe GIS/CAD" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych przez Ciebie tematów. Otrzymasz m.in.:

 • granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 • informacje o zagrożeniach na wybranym terenie: osuwiska, zagrożenia powodziowe, obszary zagrożone stagnacją wody,
 • dane o uzbrojeniu terenu, 
 • informacje na temat osiadania działki, 
 • dane o drogach istniejących, w budowie i planowanych, 
 • dane z ewidencji gruntów i budynków, 
 • informacje o pozwoleniach na budowę, 
 • strefy ochronne: od turbun wiatrowych, terenów zamkniętych, form ochrony przyrody, zabytków, strefy konserwatorskie i archelogiczne, od cmentarzy i uzdrowisk. 
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.