News

Jak kupić węgiel od gminy - poradnik

Monika Byś
2022-10-18
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Jak kupić węgiel od gminy

Zgodnie z nowymi przepisami gminy, spółki i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, aby następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Jednak póki co nie wiemy, ile ton węgla będzie mogło kupić jedno gospodarstwo w ramach zakupu preferencyjnego od gmin. Rząd zastrzegł, że sprzedaż będzie odbywać się w dwóch okresach zakupowych - pierwszy trwa do końca roku. Sprawdź jak kupić węgiel od gminy.

 • Zgodnie z proponowanymi przepisami gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, aby następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.
 • Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty wejścia w życie ustawy dana gmina nie wyrazi chęci udziału w dystrybucji węgla, taką inicjatywę może zgłosić sąsiednia gmina oraz inny podmiot komercyjny, który ma zgodę na handel opałem. 
 • Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 • Na razie nie wiadomo, ile węgla będzie mogło kupić gospodarstwo domowe

Jak kupić węgiel od gminy?

Zgodnie z proponowanymi przepisami gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, aby następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Gmina, do ceny doliczać będzie koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Cena 2 tys. zł za tonę, jest ceną maksymalną, czyli gmina może sprzedawać węgiel po cienie niższej. Informację o tym, czy w danej gminie jest sprzedawany węgiel po preferencyjnej cenie (a także jakiej) będzie można sprawdzić w tzw. porównywarce cen.

Inicjatywę może przejąć również gmina sąsiednia

Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty wejścia w życie ustawy dana gmina nie wyrazi chęci udziału w dystrybucji węgla, taką inicjatywę może zgłosić sąsiednia gmina oraz inny podmiot komercyjny, który ma zgodę na handel opałem. Samorząd ogłasza to w swoim biuletynie informacji publicznej, a także przekazuje taką informacje gminie. Wówczas wniosek o zakup preferencyjny powinieneś zgłosić do gminy, która zdecydowała się na dystrybucję.

Kto może kupić węgiel?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. To taka osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która w CEEB wpisała źródło ciepła – węglowe.

Dla potrzeb ustawy przyjęto definicje gospodarstwa domowego jedno lub wieloosobowym, która obowiązuje w ustawie o dodatku węglowym.

Gdzie można kupić węgiel?

Sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie mają zajmować się gminy za pośrednictwem:

 • Jednostki organizacyjnej gminy,
 • Spółek komunalnych,
 • Spółek w których gmina ma udziały w ramach umowy zawartej pomiędzy gminami o wspólnym zakupie. W umowie musi być określone, która gmina zajmie się sprzedażą paliwa.

Zarówno tryb, jak i sposób rozpatrywania wniosków o zakup, kryteria pierwszeństwa dokonania zakupu preferencyjnego, dokumenty dołączane do wniosku, sposób rozliczeń między gminą a osobą dokonującą zakupu preferencyjnego - ma określić uchwałą rada gminy.

Ile węgla na jedno gospodarstwo?

Na razie nie wiadomo, ile węgla będzie mogło kupić gospodarstwo domowe, ponieważ projekcie te liczby nie padają. Natomiast limit dla jednego gospodarstwa określa się w drodze rozporządzenia, odpowiednio w dwóch okresach zakupowych:

 • do 31 grudnia 2022 r.,
 • do 1 stycznia 2023 r.

Limit ma uwzględniać ilość węgla w posiadaniu podmiotów wprowadzających do obrotu oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli w odniesieniu do dostępności paliwa stałego.

We własnej gminie na wniosek, w sąsiedniej - potrzebne zaświadczenie

Projekt przewiduje, że w przypadku zakupu preferencyjnego węgla w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym zakup następuje na wniosek. Wniosek o zakup zawiera:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
 • określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
 • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Projektowane przepisy przewidują, że wniosek będzie można złożyć też przez internet.

Wójt, burmistrz albo prezydent ma weryfikować wniosek, który sprawdzi, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku węglowego. W przypadku nie występowania o niego, w zakresie zgłoszenia lub wpisania źródła ciepła do CEEB.

Z projektu wynika, że w przypadku zakupu węgla w sąsiedniej gminie lub od innego podmiotu, zainteresowany będzie musiał do 15 kwietnia 2023 r. przedstawić zaświadczenie wystawione przez wójta, burmistrza lub prezydenta macierzystej gminy. Zaświadczenie ma potwierdzić, że gospodarstwu domowemu wnioskodawcy wypłacono lub przyznano dodatek węglowy. Zaświadczenie jest bezpłatne.

Wydawane będzie tylko raz i w jednym egzemplarzu - w każdym z dwóch okresów zakupowych, tak aby uniknąć nadużyć związanych z wielokrotnym zakupem preferencyjnym w tym samym okresie. Organ gminy będzie miał na jego wydanie 14 dni. Takie zaświadczenie składa się do gminy sąsiedniej lub do podmiotu, który będzie węgiel po preferencyjnej cenie sprzedawał. Podmioty te mają obowiązek przechowywać zaświadczenie przez 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.

Źródło: Prawo.pl

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. Raport możesz wygenerować dla dowolnego miejsca (działki/terenu) w Polsce. Usługa dostępna jest on-line, dla każdego. Cena raportu wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych - w zależności od wybranego zakresu raportu i powierzchni terenu. Raport zostanie przygotowany w kilka minut od zamówienia. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.