Porady OnGeo

Co to są melioracje?

Monika Byś
2021-05-10
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-05-05
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Melioracje

Na obszarze Polski mamy tylko 44% gleb, które nie wymagają melioracji. Są to gleby o optymalnym uwilgotnieniu lub takie, których stosunki wodne zostały już uregulowane. Niestety statystyki wskazują, że aż 20% gleb w naszym kraju jest nadmiernie uwilgotniona, a 36% to gleby okresowo suche lub suche. Taka sytuacja świadczy o tym, że melioracje odwadniająco-nawadniające w Polsce są zabiegiem koniecznym. Statystyki statystykami, ale co to są melioracje? Jak się dzielą?  Jakie są korzyści z dobrze wykonanych melioracji?

 1. Nowoczesne melioracje w krajach o wysokim poziomie rolnictwa są kompleksowymi projektami, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane, rozwijane i kształtowane.
 2. Melioracje dzielą się w zależności od sposobu oddziaływania na środowisko na: melioracje wodne techniczne, melioracje agrotechniczne, melioracje fitotechniczne, melioracje mikroklimatyczne i termiczne, melioracje przeciwerozyjne.
 3. Dzięki melioracjom możesz m.in. zwiększyć wartość gleb, zwiększyć efektywność nawożenia, wydłużyć okres wykonywania prac polowych, czy zwiększyć opłacalność wykonywanych działań na polu.
 4. Dzięki serwisowi OnGeo Agro udokumentujesz szkody wyrządzone np. przez zwierzęta, czy suszę na działce rolnej. OnGeo Agro umożliwia pozyskanie cennych informacji, które umożliwią Ci uzyskanie odszkodowania za szkody lub podjęcie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody.

Co to są melioracje?

Melioracje to zabiegi techniczne wykonywane w celu

 • trwałego polepszenia zdolności produkcyjnej gleb uprawnych,
 • ochrony i kształtowania zasobów wodnych i glebowych,
 • przywrócenia walorów środowiskowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym,
 • przystosowania terenu do hodowli ryb.

Nowoczesne melioracje w krajach o wysokim poziomie rolnictwa są kompleksowymi projektami, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane, rozwijane i kształtowane. Zmiana ta wynika z przekształceń w gospodarce rolnej na przestrzeni  ostatnich kilkunastu lat. Dzisiejsze pojęcie melioracji ujmuje nie tylko cele rolnicze, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz krajobrazu. Ich celem może być również poprawa efektywności pracy, warunków życia mieszkańców wsi i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak dzielą się melioracje?

Melioracje dzielą się w zależności od sposobu oddziaływania na środowisko. Rozróżniamy:

 • melioracje wodne techniczne,
 • melioracje agrotechniczne,
 • melioracje fitotechniczne,
 • melioracje mikroklimatyczne i termiczne,
 • melioracje przeciwerozyjne.

Melioracje wodne techniczne

Melioracje techniczne obejmują budowę urządzeń mających na celu odprowadzanie z gleby nadmiaru wody lub uzupełnienie jej okresowych niedoborów. W celu poprawy stosunków wodno-powietrznych gleby. Melioracje wodne mają za zadanie chronić użytki rolne przed powodziami. Wyróżnia się :

 • melioracje odwadniające,
 • melioracje nawadniające,
 • melioracje odwadniająco-nawadniające.

Melioracje wodne techniczne dzielą się w zależności od funkcji i parametrów na podstawowe i szczegółowe.

Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się: budowle piętrzące, ujęcia do poboru wody, kanały, rurociągi o średnicy większej jak 0,6m, budowle regulujące i przeciwpowodziowe oraz zbiorniki wodne. Urządzenia te z racji na swój charakter i rolę są budowane na koszt Skarbu Państwa i zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) stanowią jego własność.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: rowy (wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie), drenowania, rurociągi o średnicy mniejszej jak 0,6m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych oraz systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. Urządzenia te stanowią własność właścicieli gruntów na których są zlokalizowane. Kwestie finansowe oraz związane z ich utrzymaniem są pokrywane w całości przez właścicieli.

Melioracje agrotechniczne

Agromelioracje dotyczą gleb wadliwych zarówno ciężkich, jak i lekkich. Ich celem jest zwiększenie retencji wodnej w glebie i ułatwienie spływu wód powierzchniowych. Do zabiegów agrotechnicznych zalicza się: orkę agromelioracyjną, głęboszowanie, kretowanie stosowane w ciężkich glebach, wgłębne nawożenie organiczne i mineralne oraz iłowanie i glinowanie gleb lekkich.

Melioracje fitotechniczne

Fitomelioracje polegają na zadrzewieniu, zakrzewieniu i zadarnianiu terenów śródpolnych w celu ochrony ich przed erozją lub aby zwiększyć transpiracje (czynne parowanie roślin) w bezodpływowych, nadmiernie uwilgotnionych zagłębieniach terenowych. Fitomelioracje to również biologiczno-techniczna rekultywacja nieużytków poprzemysłowych.

Melioracje mikroklimatyczne i termiczne

Melioracje mikroklimatyczne i termiczne polegają na pokrywaniu gleby folią lub emulsją bitumiczną, która chroni glebę przed wywiewaniem, wysychanie, zamulaniem i zaskorupianiem gleby. Takie melioracje nie powodują utrudnionego przenikania opadów, a raczej zmniejszenie parowania wraz ze wzrostem temperatury o 1-2 ˚C.

Melioracje przeciwerozyjne

Melioracje przeciwerozyjne mają za zadanie chronić glebę przed erozją. Dla tego rodzaju melioracji wyróżnia się takie zabiegi jak: tworzenie warstwicowego układu pól, tarasowanie zboczy, równoległa do warstwic orka, stosowanie płodozmianów przeciwerozyjnych, biochemiczne umacnianie skarp i wąwozów.

Jakie są korzyści z melioracji?

 1. Zwiększenie wartości gleb i poprawa mikroklimatu.
 2. Umożliwienie mechanizacji prac polowych.
 3. Wydłużenie okresu prac polowych.
 4. Umożliwienie efektywności nawożenia.
 5. Umożliwienie zmiany kierunku produkcji rolnej.
 6. Odwadnianie lub nawadniania użytków rolnych.
 7. Zwiększenie opłacalności nakładów na pozostałe środki produkcji.
 8. Ochrona pól przed powodziami.
 9. Możliwość budowy domu jednorodzinnego na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Czy wiesz, że…

Dzięki serwisowi OnGeo Agro udokumentujesz szkody wyrządzone np. przez zwierzęta, czy suszę na działce rolnej?

Wykonujemy precyzyjne pomiary teledetekcyjne, które następnie przetwarzamy i analizujemy. Wprowadzając dodatkowe dane stworzysz protokół oszacowania szkody wraz ze szczegółowym załącznikiem mapowym obrazującym skalę zniszczeń.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych
 Szacowanie szkód w uprawach rolnych

 Za pośrednictwem platformy OnGeo Agro możesz zlecić wykonanie pełnego zakresu usług, od pozyskania danych, następnie ich przetworzenia, kończąc na analizie szkody łowieckiej. Jeżeli posiadasz sprzęt do zbierania danych (dron) możesz zlecić samo przetworzenie danych lub wykonanie analizy szkód w uprawie na bazie Twoich danych.

Dlaczego warto skorzystać z usług OnGeo Agro?

 1. Oszczędność czasu. Każdy proces zbierania, przetwarzania i analizy danych wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, dodatkowo niezbędne jest posiadanie fachowej wiedzy z zakresu wykonywania lotów, przetwarzania danych lotniczych i wykonywania analiz w specjalistycznym oprogramowaniu.
 2. Oszczędność pieniędzy. Zakup drona wraz z kamerami do wykonywania zobrazowań oraz licencji na specjalistyczne oprogramowanie to bardzo duży koszt. Wszystkie lub wybrane etapy możesz wykonać zlecając odpowiednią usługę w OnGeo Agro, a tym samym zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
 3. Jeżeli posiadasz drona - możesz wykonać zdjęcia i załadować je do Ongeo Agro aby wygenerować protokół oszacowania szkody.
 4. Dostęp do nowoczesnych narzędzi. Serwis OnGeo Agro umożliwia przyśpieszoną reakcję na zlecenia, ma to istotne znaczenie w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych.

OnGeo Agro umożliwia pozyskanie cennych informacji, które umożliwią Ci uzyskanie odszkodowania za szkody lub podjęcie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.