News

Wycinka drzew wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

Monika Byś
2022-11-29
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Wycinka drzew wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności lasu, z wnioskiem o wycinkę muszą wystąpić wszyscy - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.

  • Pozyskiwanie drewna i wystąpienie o świadectwo legalności stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd i wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli albo zgoda sądu. 
  • Skoro skarżący nie może uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, to konieczne jest uzyskanie ich zastępczej zgody przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Współwłaściciel lasu złożył do nadleśnictwa wniosek o cechowanie oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Wyjaśnił, że nie zna pozostałych współwłaścicieli i nie ma możliwości uzyskania ich podpisu pod wnioskiem. Dodał, że sam przeprowadza wszelkie cięcia pielęgnacyjne i zrębowe w lesie, bazując na Planie Urządzania Lasu. Płaci podatki oraz ponosi inne koszty utrzymania nieruchomości.

Jednak starosta człuchowski odmówił wydania świadectwa. Wyjaśnił, że pozyskiwanie drewna i wystąpienie o świadectwo legalności stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd i wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli albo zgoda sądu. Właściciel lasu odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak ono podzieliło stanowisko organu I instancji. Podkreśliło, że skoro skarżący nie może uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, to konieczne jest uzyskanie ich zastępczej zgody przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Wycinka drzew wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

Sąd wyjaśnił, że zasadniczym celem cechowania drewna pozyskanego w lasach jest potwierdzenie legalności jego pozyskania. Tym samym chodzi o ułatwienie wykrywania kradzieży leśnych, a także bezprawnych wyrębów w lasach prywatnych.

Samo cechowanie drewna stanowi czynność techniczną, opisaną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna. Wystawienie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, stanowi jedynie prawną konsekwencję tej czynności, potwierdzającą, że pozyskane drewno pochodzi z legalnego źródła. Ocechowaniu podlega drewno pozyskane wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu, decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej albo zezwolenia starosty wydanego w przypadkach losowych.

Jeśli las stanowi współwłasność kilku osób, to do pozyskania drewna i wystąpienia o świadectwo legalności zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego stanowiące o rozporządzaniu rzeczą wspólną.

Zebranie drzew powalonych to nie wycinka

Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy polega wyłącznie na zebraniu drzew powalonych wskutek żywiołu, uporządkowaniu ich lub zabezpieczeniu. Zabezpieczenie takiego przychodu jest prawem każdego współwłaściciela i stanowi czynność zachowawczą, o jakiej mowa w art. 209 k.c. Prawa pozostałych współwłaścicieli w żaden sposób nie zostają naruszone, gdyż przychód, jaki współwłaściciel w tym przypadku uzyska podlega rozliczeniu pomiędzy nimi zgodnie z treścią art. 207 k.c. Zdaniem sądu rozstrzygnięcie sprawy zależało zatem od ustalenia jaki charakter miały czynności podjęte przez wnioskodawcę tj. czy ocechowanie miało dotyczyć drewna z drzew ściętych czy powalonych. Skoro organy tej okoliczności nie ustaliły, ich decyzje nie mogły się utrzymać.

Wyrok WSA w Gdańsku z 5 października 2022 r. II SA/Gd 394/22

Źródło: prawo.pl, LEX

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.