Porady OnGeo

Co to jest GIS? Czym jest system informacji przestrzennej?

Monika Byś
2023-02-23
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-03-07
Głosów: 13, średnia ocen: 5
system informacji przestrzennej

GIS (ang. Geographic Information System) to system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, analizy, prezentacji i zarządzania informacjami przestrzennymi. Systemy informacji przestrzennej pozwalają na tworzenie map, analizę danych geograficznych, monitorowanie zmian w przestrzeni, planowanie rozwoju terenów, ochronę środowiska, a także podejmowanie decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Zobacz, jak OnGeo.pl wykorzystuje dane GIS do celów diagnozy działek. 

 • System GIS opiera się na zbieraniu danych geograficznych z różnych źródeł - satelity, lotnicze skanowanie, pomiar GPS, mapy analogowe i cyfrowe oraz dane rządowe i komercyjne
 • Dzięki temu, że dane te są przedstawione w formie map i grafik, umożliwia to lepszą wizualizację i zrozumienie związków przestrzennych
 • Dane GIS mogą pomóc w analizie wpływu różnych czynników na wartość nieruchomości, takich jak infrastruktura, dostępność transportu publicznego, warunki środowiskowe i inne
 • OnGeo.pl dostarczy Ci zaawansowanych danych GIS w przystępnej formie, która pozwoli samodzielnie określić potencjał wybranej działki. 

GIS opiera się na zbieraniu danych geograficznych z różnych źródeł, takich jak satelity, lotnicze skanowanie, pomiar GPS, mapy analogowe i cyfrowe oraz dane rządowe i komercyjne. Dane te są następnie przechowywane w bazie danych GIS, gdzie można je edytować, przetwarzać, analizować i wizualizować w formie map, wykresów, tabel i raportów. 

GIS ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak planowanie miast, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, transport, turystyka i wiele innych. Systemy GIS pozwalają także na analizę danych przestrzennych, w tym danych dotyczących nieruchomości, takich jak ich położenie, wielkość, kształt, wartość rynkowa, powierzchnia, informacje o właścicielach itp. Dzięki temu, że dane te są przedstawione w formie map i grafik, umożliwia to lepszą wizualizację i zrozumienie związków przestrzennych. Tę zaletę wykorzystuje właśnie OnGeo.pl. 

OnGeo.pl wykorzystuje system informacji przestrzennej GIS w procesie diagnozowania działki 

Dane GIS mogą pomóc w analizie wpływu różnych czynników na wartość nieruchomości, takich jak infrastruktura, dostępność transportu publicznego, warunki środowiskowe itp. Analizy pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży lub inwestycji w nieruchomości. Webgis jest niezwykle przydatnym narzędziem w diagnozowaniu nieruchomości pod kątem jej wad fizycznych, uciążliwości , zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych poprzez dostarczenie danych przestrzennych z wielu źródeł i wizualizację ich związków przestrzennych na mapie. Takie działanie pozwala na podjęcie lepszej decyzji inwestycyjnej

OnGeo.pl udostępnia także funkcjonalność dla profesjonalistów z branży projektowej - dane źródłowe GIS. Dzięki niej pobierzesz paczkę danych przeznaczoną głównie dla specjalistów, czyli m.in. geodetów, architektów, projektantów sieci uzbrojenia terenu. Paczka zawiera nieprzetworzone dane źródłowe GIS w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych (QGIS, ArcGIS). 

A jak to działa w praktyce w OnGeo.pl? 

Raport o Terenie OnGeo.pl to nie surowe dane, z których nadal nic nie będziesz wiedział. To zaawansowany serwis umożliwiający gruntowną, automatyczną diagnozę działki pod kątem jej unikalnych cech terenu, wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych. Dane z OnGeo.pl są przedstawione w taki sposób, że osoba, która na co dzień nie ma nic wspólnego z danymi przestrzennymi, będzie w stanie samodzielnie sprawdzić, jaki potencjał kryje dowolna działka lub wybrany teren w Polsce. Czas zamówienia i generowania Raportu to zaledwie 5 minut, a koszt profesjonalnej diagnozy jest nieporównywalnie niższy, niż sprawdzanie wielu informacji w tradycyjny sposób. Za pełną diagnozę zapłacisz mniej niż za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie. 

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, geoinformatycy i programiści. Gwarantujemy, że spędziliśmy całe miesiące, a nawet lata, nad najlepszą wizualizacją wielu danych przestrzennych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że Raport o terenie to usługa na najwyższym poziomie

W OnGeo.pl nie musisz wybierać między dostępnymi pakietami, bo sam wybierasz za co płacisz. Do wyboru masz aż 30 dostępnych tematów, a zapewniamy Cię, że to nie koniec. Dbamy nie tylko o ciągłą aktualizację danych, ale również o ciągłe rozszerzanie oferty. 

Jakich danych GIS dostarczy Ci Raport o terenie?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. Zagrożenia i uciążliwości:
  • Zagrożenie powodzią z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody,
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 5. ENERGIA SŁONECZNA:
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni.
 6. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 7. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 8. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.

W jaki sposób jest wykorzystywany system GIS?

GIS może pomóc w wielu dziedzinach i przedsięwzięciach, w tym:

 • Planowanie i projektowanie przestrzenne - GIS może pomóc w analizie i planowaniu zagospodarowania terenów, planowaniu dróg i budynków, ocenie wpływu na środowisko i innych aspektach związanych z planowaniem i projektowaniem przestrzennym;
 • Zarządzanie nieruchomościami - GIS może pomóc w zarządzaniu danymi nieruchomości, w tym w określeniu wartości nieruchomości, śledzeniu transakcji, zarządzaniu zasobami nieruchomości i innych aspektach związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
 • Analiza danych geograficznych - GIS może pomóc w analizie i wizualizacji danych geograficznych, w tym w identyfikacji trendów, wzorców i relacji przestrzennych;
 • Ochrona środowiska - GIS może pomóc w ocenie wpływu na środowisko, monitorowaniu zanieczyszczeń, zarządzaniu zasobami naturalnymi i innych aspektach związanych z ochroną środowiska;
 • Badania naukowe - GIS może pomóc w badaniach naukowych, w tym w analizie zjawisk geograficznych, badaniach terenowych i innych aspektach związanych z nauką;
 • Zarządzanie kryzysowe - GIS może pomóc w zarządzaniu kryzysowym, w tym w planowaniu ewakuacji, monitorowaniu zdarzeń, ocenie szkód i innych aspektach związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 • Turystyka i rekreacja - GIS może pomóc w planowaniu tras turystycznych, identyfikowaniu atrakcji turystycznych, monitorowaniu ruchu turystycznego i innych aspektach związanych z turystyką i rekreacją.

Dzięki analizie danych przestrzennych i wizualizacji związków przestrzennych, GIS może dostarczyć wartościowych informacji i pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.