News

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Zyskają gminy i powiaty

Monika Byś
2021-11-30
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-03-17
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. W ramach zadań powiatowych i gminnych zostaną wyodrębnione zadania remontowe na drogach powiatowych i gminnych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma zostać przyjęty w IV kwartale 2021 r.

  • W ramach zadań powiatowych i gminnych zostaną wyodrębnione zadania remontowe na drogach powiatowych i gminnych. Działania te mają ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie.
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma wspierać nowy rodzaj zadań realizowanych przez samorządy - budowę, przebudowę lub remont infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych.
  • Przewiduje się wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r., co oznacza, że Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata.
  • Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg planowane jest na IV kwartał br.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD). Zyskają gminy i powiaty

W wykazie prac legislacyjnych czytamy:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian do funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg […] które pozwolą na dostosowanie jego organizacji pracy do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej w celu zapewnienia jej jak najsprawniejszego rozwoju oraz pobudzenia rozwoju transportu intermodalnego.

Planowaną zmianą w funkcjonowaniu RFRD jest znaczne poszerzenie zakresu zadań, jakie mogą zostać dofinansowane z budżetu funduszu. W ramach zadań powiatowych i gminnych zostaną wyodrębnione zadania remontowe na drogach powiatowych i gminnych. Działania te mają ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie.

Zadania o których mowa to przede wszystkim kontynuowanie działań zmierzających do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwinięciu ulegną m.in. wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych – jako zadania mające na celu ochronę niechronionych uczestników ruchu.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma wspierać nowy rodzaj zadań realizowanych przez samorządy. Chodzi o budowę, przebudowę lub remont infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych (tzw. ostatnia mila).

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kolejne zmiany

Przewiduje się przejście zawierania umów o dofinansowanie zadań mostowych od wojewody do ministra właściwego do spraw transportu. Działanie to ma na celu usprawnienie działania Funduszu.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) w zakresie mechanizmu przekazywania „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi. Stara droga krajowa będzie stawała się droga wojewódzką bez możliwości scedowania tej drogi na gminę. Stara droga wojewódzka staje się drogą powiatową, a stara droga powiatowa – drogą gminną.

Zmiany obejmą również przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym poprzez ograniczenie obowiązku ich budowy.

Ponadto przewiduje się wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r., co oznacza, że Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata.

Planuje się także zmianę charakteru Funduszu - z państwowego funduszu celowego w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych na jakich zorganizowany jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg . Kiedy wchodzi w życie?

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg planowane jest na IV kwartał br.

Źródło: inwestycje.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.