Porady OnGeo

Rodzaje dróg w Polsce - podział dróg

Magdalena Moskała
2021-04-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Rodzaje dróg w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się jaki jest w Polsce pod względem prawnym podział dróg oraz jaka jest ich definicja. Na jakie kategorie i klasy możemy je podzielić oraz kto jest ich zarządca. Przeczytaj artykuł aby dowiedzieć się więcej na temat tych pojęć.

 • W Polsce drogi możemy podzielić według dwóch kategorii, na drogi publiczne oraz wewnętrzne.
 • Drogę możemy zdefiniować jako wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.
 • Drogi dzielimy na poszczególne kategorie oraz klasy.
 • Do zarządcy drogi należą zadania z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, i utrzymania drogi.
 • Dzięki Raportowi o Terenie możesz sprawdzić informację o drogach dla wybranej działki.

Definicja drogi

Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym droga jest to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się  w obrębie  tego  pasa,  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Natomiast Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi jako budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami,  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Rodzaje dróg w Polsce

W Polsce drogi możemy podzielić według dwóch kategorii, na drogi publiczne oraz wewnętrzne.

Droga publiczna jest to droga zaliczana do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami  i wyjątkami. Drogi publiczne możemy podzielić na klasy oraz kategorie.

Drogami wewnętrznymi możemy nazwać drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych możemy zaliczyć np. drogi osiedlowe czy drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a nawet drogi znajdujące się na terenach prywatnych. Drogi wewnętrzne mogą być drogami ogólnodostępnymi.

Kategorie dróg

Drogi publiczne możemy podzielić na następujące kategorie dróg:

 • drogi gminnej,
 • drogi powiatowej,
 • drogi wojewódzkiej,
 • drogi krajowej.

Kategoria drogi wynika z jej funkcji w sieci drogowej Polski i zgodna jest z Ustawą o drogach publicznych.

Klasy drogi

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie drogi możemy podzielić na następujące klasy:

 • autostrady (oznaczane symbolem A),
 • drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S),
 • drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP),
 • drogi główne (oznaczane symbolem G),
 • drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z),
 • drogi lokalne (oznaczane symbolem L),
 • drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D).

Zarządzanie drogami

Z poniższej tabeli wynika, że zarządcami dróg są:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i AutostradDrogi krajowe
Zarząd województwaDrogi wojewódzkie
Zarząd powiatuDrogi powiatowe
Wójt (burmistrz, prezydent miasta)Drogi gminne

Zarząd związku metropolitarnego może pełnić funkcję zarządcy dróg krajowych (wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich).

Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi np. utworzonej przez radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Zarządca drogi zajmuje się między innymi:

 • Utrzymywaniem nawierzchni dróg, chodników i wszystkich innych obiektów związanych z drogami,
 • Wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających drogi,
 • Prowadzeniem ewidencji dróg,
 • Opracowywanie projektów, planów i rozwoju sieci drogowej,
 • Sporządzaniem informacji o drogach publicznych i przekazywaniem ich do Generalnego Dyrektora Dróg
 • utrzymywaniem zieleni przydrożnej,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
 • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • badaniem wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dostęp do drogi publicznej w raporcie OnGeo.pl

Sprawdź informację o Drogach publicznych dla swojej działki. Dzięki Raportowi o Terenie OnGeo.pl otrzymasz analizę wybranego terenu z zaznaczonymi 10 najbliższymi drogami wraz z informacjami o ich numerze, kategorii, klasie, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki.  A jeżeli w pobliżu 1km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie. Dowiedź się więcej o Raporcie o Terenie.

Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl dotyczący Dostępu do drogi publicznej.
Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl dotyczący Dostępu do drogi publicznej.
Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl