News

Ponad połowa gmin jeszcze nie publikuje rejestru MPZP!

Monika Ojczyk
2022-10-11
~3 min
Głosów: 6, średnia ocen: 5
ponad połowa gmin jeszcze nie publikuje rejestru MPZP

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw z 31 października 2020 r. wprowadziła obowiązek tworzenia cyfrowych aktów planowania przestrzennego (APP). Samorządy mają obowiązek przenieść analogową dokumentacje planistyczną do postaci cyfrowej. Zgodnie z prawem mają czas do 2 lat od wejścia w życie ustawy, a ten mija końcem października 2022 r. Czas się kończy, jednak ponad połowa gmin nadal nie publikuje rejestru MPZP.

 • Gminy mają obowiązek opublikowania własnej dokumentacji planistycznej do rejestru planów miejscowych (APP). Termin ten upływa z dniem 31 października 2022 r.
 • Obecnie (stan na dzień: 11.10.2022 r.) w rejestrze można przejrzeć 26 210 planów - 15 305 rastrowych i 10 905 wektorowych. Dokumenty te dotyczą 990 gmin w Polsce. Oznacza się, że ponad połowa gmin jeszcze nie publikuje rejestru MPZP!
 • Zespół OnGeo.pl już kilka lat temu samodzielnie uporządkował rejestr MPZP i posiada pełną bazę planów dla każdej gminy w Polsce. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy (czyli od 31 października 2020 r.) gminy mają obowiązek opublikowania własnej dokumentacji planistycznej do rejestru planów miejscowych. Termin ten upływa z dniem 31 października 2022 r.

Obecnie (stan na dzień: 11.10.2022 r.) w rejestrze można przejrzeć 26 210 planów - 15 305 rastrowych i 10 905 wektorowych. Dokumenty te dotyczą 990 gmin w Polsce. Oznacza się, że ponad połowa gmin jeszcze nie publikuje rejestru MPZP!

W OnGeo.pl sprawdzisz rejestr MPZP każdej gminy

Zespół OnGeo.pl już kilka lat temu samodzielnie uporządkował rejestr MPZP i posiada pełną bazę planów dla każdej gminy w Polsce. 

Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty i zamów Raport w 5 minut. W temacie MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały oraz dostaniesz zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Geoportal

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie.

Co należy do aktów planowania przestrzennego?

Do aktów planowania przestrzennego (APP) zalicza się (art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

 1. Plany zagospodarowania przestrzennego województwa;
 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 3. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. Miejscowe plany odbudowy;
 5. Miejscowe plany rewitalizacji.

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego - na czym to polega?

Cyfryzacja APP polega na przetworzeniu danych dotyczących obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej, a także tworzeniu nowych danych APP w postaci cyfrowej, w toku procedury planistycznej.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozdział 5a (link do ustawy PDF). Przyjęte rozwiązania nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia dla nich cyfrowych danych przestrzennych.

Regulacje obowiązują od 31 października 2020 r.

Obowiązek cyfryzacji planów dla wszystkich gmin

Cyfrowe dane planistyczne obejmują co najmniej (art. 67a ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

 1. Zasięg przestrzenny obowiązywania danego aktu w postaci wektorowej;
 2. Rysunek aktu w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym, czyli georeferencją;
 3. Odniesienie do treści dokumentu powiązanego, czyli link do dokumentów powiązanych z APP.

Cyfryzacja APP dotyczy również aktów już obowiązujących. Dzięki temu możliwe stanie się uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. 

Źródło: MRIT

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.