Porady OnGeo

Odbiór domu do odbioru po latach

Materiał partnerski
2022-11-21
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Odbiór domu do odbioru po latach

Budowa domu to duże przedsięwzięcie. Kosztuje nas sporo pieniędzy, ale także czasu i energii. Z tego powodu po zakończeniu budowy wiele osób ma już dość kwestii związanych z formalizowaniem każdego jej etapu. Niestety pominięcie tzw. odbioru domu do użytkowania może wiązać się z różnymi konsekwencjami. Dlatego też warto pamiętać o wszystkich formalnościach. Jeśli jednak w przeszłości zaniechano tego obowiązku, należy spróbować uregulować sprawę nawet po latach. Warto wiedzieć, jakie kroki poczynić, by osiągnąć zamierzony rezultat.

  • Jeśli przerwa w realizacji decyzji o pozwoleniu na budowę jest dłuższa niż 3 lata, dochodzi do wygaśnięcia tej decyzji. W takiej sytuacji cała inwestycja uważana jest za samowolę budowlaną.
  • Wówczas konieczne staje się zebranie licznych dokumentów, aby rozwiązać ten problem. Musimy liczyć się także z tzw. opłatą legalizacyjną. 
  • Wysokość karnej opłaty legalizacyjnej określają przepisy Prawa budowlanego.

Samowola budowlana

Jeśli od faktycznego zakończenia budowy domu minęło już kilka lat, a budynek nie ma odbioru, staje się on samowolą budowlaną. Możliwa jest jej legalizacja, ale to proces związany z kilkoma etapami. O tych kwestiach mówi Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami tej ustawy – jeśli przerwa w realizacji decyzji o pozwoleniu na budowę jest dłuższa niż 3 lata, dochodzi do wygaśnięcia tej decyzji. W takiej sytuacji cała inwestycja uważana jest za samowolę budowlaną.
Konieczne staje się zebranie licznych dokumentów, by rozwiązać ten problem, a także musimy liczyć się z tzw. opłatą legalizacyjną. Dawno zamknięta budowa (ale do 20 lat wstecz) uniemożliwia nam przeprowadzenie tzw. uproszczonej procedury legalizacyjnej, która pozwala na łatwiejsze zamknięcie tej kwestii. Mówi o tym art. 49f ustawy:

art. 49f, Dz.U.2021.2351

1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

  1. bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
  2. bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

Opłata legalizacyjna

Wysokość karnej opłaty legalizacyjnej określają przepisy Prawa budowlanego. Zasadniczo opłata wynosi od kilku to kilkudziesięciu tysięcy złotych (a w niektórych przypadkach jeszcze więcej). Jak więc widać, są to spore kwoty, nie warto jednak zwlekać z formalnościami, które nie zostały dopełnione w odpowiednim czasie.
Dodatkowo warto wiedzieć o możliwości starania się o umorzenie tej opłaty. Można rozważyć wystąpienie z wnioskiem o umorzenie w części, w całości lub o rozłożenie kwoty na raty. Istotne znaczenie będą miały kwestie dowodowe (wytłumaczenie, dlaczego w danej sytuacji doszło do samowoli) oraz warunki finansowe inwestorów.
Organ rozstrzyga, czy wystąpił ważny interes strony lub publiczny w oparciu o stan majątkowy. Decyzja jest wydawana jako uznanie administracyjne. Pozytywne rozpatrzenie wniosku zdarza się, jednak zwykle wiązane jest ze szczególnymi sytuacjami życiowymi wnioskodawców. Zasadniczo bowiem obywatele muszą być świadomi swoich obowiązków i wywiązywać się z terminów ustawowo ustalonych.

Dokumenty potrzebne do odbioru domu po latach

Jak już wspomniano, konieczny jest wniosek o legalizację dokonanej samowoli budowlanej. Do takiej sytuacji zaliczamy także zamieszkiwanie (lub nawet nie) w domu, który nie został formalnie odebrany. Zasadniczo jako „odbiór budynku” rozumie się wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą, odbiór przewodów kominowo-wentylacyjnych i instalacji elektrycznej.
Należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, do których możemy zaliczyć:

  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele podatkowe.
  • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego.
  • Ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Konieczne jest także wpłacenie opisanej opłaty legalizacyjnej, chyba że uzyskamy zgodę na jej umorzenie lub ulgowe potraktowanie.

Więcej informacji na: Porady prawne - ePorady24.pl

Avatar: Materiał partnerski
Materiał partnerski

Materiały opublikowane przez partnerów portalu OnGeo.pl