News

Mapy powodziowe tylko w PDF - projekt rozporządzenia

Monika Byś
2023-05-04
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
mapy powodziowe tylko w PDF

Projekt noweli rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury zakłada, że mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego będą sporządzane tylko w formacie PDF. Oznacza to, że nie będzie konieczności przekazywania map w formacie GEOTIFF, co pozwoli na kilkukrotne zmniejszenie objętości cyfrowych danych.

  • Projekt noweli rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury zakłada sporządzanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego tylko w formacie PDF,
  • Planowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu obniżenie kosztów przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz usprawnienie procesu przekazywania tych map
  • W OnGeo.pl znajdziesz zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGW Wody Polskie

Projekt nowelizacji wynika z konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP), które zobowiązuje do tego tzw. "Dyrektywa Powodziowa". 

Obecnie wersje kartograficzne MZP i MRP sporządza się w formatach PDF oraz GEOTIFF, jednak brak konieczności przekazywania map w formacie GEOTIFF pozwoli na łatwiejsze udostępnianie map elektronicznie w obrębie danej jednostki. Planowana nowelizacja rozporządzenia zakłada, że wykonanie MZP i MRP w wersji kartograficznej będzie zawężone do postaci plików w formacie PDF, zawierających treść map wraz z elementami pozaramkowymi. Nowela ma także na celu precyzyjne określenie wizualizacji MZP i MRP, aby uniknąć pomyłek z wersją kartograficzną tych map. Oczekiwanym efektem wprowadzenia projektu rozporządzenia jest obniżenie kosztów przygotowania MZP i MRP oraz usprawnienie procesu przekazywania tych map.

czytamy w uzasadnieniu

Obecnie MZP i MRP obejmują ponad 30 tys. km rzek, co przekłada się na konieczność przygotowania map w wersji kartograficznej w ilości 75 tys. arkuszy wszystkich rodzajów map (dla każdego formatu plików). Szacowany koszt opracowania samych plików GEOTIFF wyniósł w 2 cyklu planistycznym 5 mln zł. Objętość wszystkich wersji kartograficznych MZP i MRP w formacie PDF zajmuje ponad 600 GB, natomiast map w formacie GEOTIFF ponad 5 000 GB (5 TB)

Źródło: PAP

W OnGeo.pl znajdziesz aktualne mapy powodziowe

Mapy zagrożenia powodziowego dostępne w OnGeo.pl prezentują obszary zagrożone zalaniem dla rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10 %, 1 % i 0.2 %. Prezentują również scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

W 2022 r. opublikowano nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących (pozostałe obszary wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r.). Ponadto dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża wykonano również aktualizację obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Podstawą prawną tego działania jest art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, który stanowi, że mapy mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.