News

Jakie dane będą w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Monika Ojczyk
2023-04-13
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-09-25
Głosów: 4, średnia ocen: 5
Jakie dane będą w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym, stan stolarki okiennej, stopień ogrzewania ścian zewnętrznych, dane o ulgach podatkowych - to tylko niektóre dane jakie znajdą się w bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do uzgodnień projekt, który rozszerzy zakres zbieranych informacji o budynkach. 

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt rozszerzenia zakresu zbieranych danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 • Zgodnie z tym projektem, dane zostaną podzielone na trzy kategorie: informacje dotyczące budynku lub lokalu, informacje dotyczące źródeł ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw, inne dane, m.in. wyniki kontroli

Od 1 lipca 2021 roku, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków pełni funkcję bazy danych dotyczącej źródeł ciepła oraz spalania paliw. W deklaracjach przekazywanych do CEEB zawarte są informacje dotyczące liczby i rodzaju używanych źródeł ciepła w domu oraz spalania paliw, a także ich zastosowania. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt rozszerzenia zakresu zbieranych danych, który obecnie jest przedmiotem uzgodnień. Zgodnie z tym projektem, dane zostaną podzielone na trzy kategorie

 • informacje dotyczące budynku lub lokalu,
 • informacje dotyczące źródeł ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw,
 • inne dane, m.in. wyniki kontroli.

uzasadnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Niezbędne pozostaje pozyskanie informacji na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji w ramach dokonywanej inwentaryzacji budynków. Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach

Zamów świadectwo energetyczne budynku w portalu senerg.pl

Aplikacja Senerg to mobilna aplikacja, dzięki której zamówisz świadectwo charakterystyki energetycznej online dla swojej nieruchomości.

Zajrzyj na stronę senerg.pl i zamów usługę dla sobie

Senerg to profesjonalna usługa świadczona przez wykwalifikowany zespół ekspertów i inżynierów, którzy na co dzień specjalizują się w tworzeniu świadectw charakterystyki energetycznej. Specjaliści mogą poszczycić się rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem w obszarach energetyki, budownictwa, nieruchomości oraz informatyki. 

Decydując się na skorzystanie z senerg.pl otrzymasz gwarancję najwyższej jakości. Świadectwem tego jest ponad 1200 zadowolonych klientów oraz ponad 1800 wygenerowanych świadectw energetycznych.

Grupa 1: Dane i informacje o budynkach lub lokalach

Poniższa lista odnosi się do informacji o budynkach i lokalach, które zostaną zebrane do CEEB.

 • adres,
 • identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP)
 • liczba kondygnacji,
 • obwód budynku,
 • funkcja ogólna,
 • rok budowy,
 • średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych,
 • powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,
 • stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,
 • grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,
 • grubość ocieplenia stropodachu,
 • kształt budynku;
 • grubość ocieplenia dachu,
 • grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • liczba lokali,
 • typ budynku,
 • strop nad piwnicą lub garażem,
 • stan instalacji centralnego ogrzewania,
 • informacja o wymaganej termomodernizacji budynku,
 • stan stolarki okiennej,
 • stan stolarki drzwi zewnętrznych.

Grupa 2: Dane i informacje o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub lokalach

Poniższa lista odnosi się do informacji o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub lokalach, które zostaną zebrane do CEEB.

 • rodzaj,
 • nominalna moc cieplna lub elektryczna,
 • rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,
 • rok montażu,
 • rok produkcji,
 • przeznaczenie (charakter produkowanego ciepła),
 • potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,
 • klasa kotła na paliwo stałe,
 • sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,
 • sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,
 • urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe,
 • źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne),
 • planowana wymiana źródła ciepła.

Grupa 3: Inne dane 

Poniższa lista odnosi się do innych informacji, które zostaną zebrane do CEEB.

 • data, uczestnicy i wyniki kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.2),
 • data, uczestnicy i wyniki kontroli, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797), w zakresie:
  • gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • odprowadzania nieczystości ciekłych,
 • data, uczestnicy i wyniki kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), w zakresie:
  • źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,
  • spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy,
  • ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy,
 • dane o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie:
  • rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania,
  • całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
  • przedmiotu i źródła dofinansowania,
  • okresu trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono dofinansowania,
 • uczestnicy i data kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 oraz z 2022 r. poz. 1726),
 • data i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206), w zakresie:
  • powierzchni całkowitej budynku,
  • rodzaju źródła ciepła,
  • rodzaju paliwa,
  • roku produkcji kotła,
  • nominalnej mocy,
  • roku wykonania systemu ogrzewania,
  • przeznaczenia źródła ciepła,
  • sprawności przy mocy nominalnej,
 • sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie:
  • numeru świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
  • daty wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
  • współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku,
  • systemu ogrzewania, w tym wytwarzania ciepła, przesyłu ciepła, akumulacji ciepła, regulacji i wykorzystania ciepła,
  • systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania ciepła, przesyłu ciepła, akumulacji ciepła,
  • powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza,
 • data usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z 2019 r. poz. 67 oraz z 2022 r. poz. 1620)
 • dane o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
  • formy przyznanego świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia),
  • kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego,
  • daty przyznania świadczenia,
  • szczegółowego celu przyznanego świadczenia na: opał, gaz, energię elektryczną, ciepło z sieci ciepłowniczej).

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.