News

Dodatek osłonowy dla gmin? Możliwa nowelizacja ustawy

Monika Byś
2022-01-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-14
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Dodatek osłonowy

Jeszcze tylko do dzisiaj do godziny 13:00 gminy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ustawy o dodatku osłonowym oraz propozycje korekt jej treści. W poniedziałek 17 stycznia odbędzie się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotrem Dziadzio w sprawie ewentualnych pilnych poprawek do ustawy. Czy dodatek osłonowy będzie dostępny również dla samorządów?

  • Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli, na który rząd przeznaczył 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce.
  • Wsparcie jest jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej.
  • Ustawa o dodatku osłonowym nie przeszła procesu konsultacji ze stroną samorządową, a zawarte w niej rozwiązania budziły wątpliwości samorządowców jeszcze przed jej uchwaleniem. Pomimo wątpliwości ustawa została uchwalona przez Sejm 17 grudnia 2021 r. i została podpisana przez prezydenta 28 grudnia.
  • Uwagi i propozycje korekt do ustawy można przesyłać do Marka Wójcika, sekretarza strony samorządowej KWRiST do najbliższego piątku (14.01) do godziny 13:00 oraz do MKiŚ.

Dodatek osłonowy – czym jest?

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli, na który rząd przeznaczył 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Wsparcie jest jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej.

3 stycznia 2022 r. ustawa o dodatku osłonowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że od 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy, który będzie wypłacany w dwóch ratach. Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

  • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
  • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Ustawa o dodatku osłonowym

Ustawa o dodatku osłonowym nie przeszła procesu konsultacji ze stroną samorządową, a zawarte w niej rozwiązania budziły wątpliwości samorządowców jeszcze przed jej uchwaleniem.

W trakcie posiedzenia KWRiST z 15 grudnia 2021 r. po przedstawieniu przez wiceminister klimatu Małgorzatę Golińską informacji na temat prac nad ustawą, Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich skrytykował sposób procedowania projektu, w tym fakt, że w OSR znalazł się, nieuprawniony jego zdaniem, zapis, jakoby regulacja nie dotyczyła samorządów.

To jakiś żart. Przecież to wójt i burmistrz będą wydawać decyzje. To JST będą wypłacały środki, to GOPS-y będą w to zaangażowane. (…) W związku z tym mówienie, że jest to projekt, którego nie dotyczy obowiązek wynikający z ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jest nie na miejscu – powiedział sekretarz strony samorządowej KWRiST.

Wójcik podkreślił, że samorządy rozumieją potrzebę pilnego procedowania projektu i są gotowe do prac w trybie nagłym, zwrócił jednak uwagę, że z powodu braku konsultacji z samorządami projekt ma wiele luk i błędów, w tym m.in. niedoszacowanie kosztów obsługi zadania.

Nie jesteśmy w stanie za 2 % zrealizować tego zadania. Przypominam, że jest to 8 zł za obsługę jednego wniosku – powiedział Wójcik. Tymczasem jak zauważył, wysyłka jednego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który będzie musiała wysłać gmina to koszt 8,5 zł.

Pomimo tych wątpliwości ustawa została uchwalona przez Sejm 17 grudnia 2021 r. i podpisana przez prezydenta 28 grudnia. 3 stycznia 2022 r. ustawa oraz rozporządzenie MKiŚ określające wzór wniosku o dodatek osłonowy zostały opublikowana w Dzienniku Ustaw a następnego dnia weszły w życie.

Wątpliwości samorządowców

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez gminy, które już od 4 stycznia zaczęły przyjmować wnioski o świadczenie, 10 stycznia resort klimatu opublikował komunikat informujący, że również weryfikacja dochodów wnioskodawców należy do obowiązków gmin.

Czytamy w nim, że:

Wszystkie niezbędne dane niezbędne do ustalenia dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. w części dotyczącej dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak poinformował wczoraj Związek Miast Polskich na swojej stronie internetowej:

Przy okazji konsultacji aktów wykonawczych do tej ustawy udało się przekonać resort o potrzebie nowelizacji ustawy, przede wszystkim z powodu konieczności zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków (w ostatnich dniach stycznia wpłynie ich do urzędów gmin blisko 8 mln, z terminem rozpatrzenia i wypłacania środków do końca marca) i zapewnienia samorządom odpowiednich środków na wdrażanie ustawy.

Spotkanie przedstawicieli samorządów z Podsekretarzem Stanu MKiŚ

Zdaniem strony samorządowej pilna nowelizacja ustawy jest koniecznością. Przede wszystkim z powodu konieczności zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków oraz zapewnienia samorządom odpowiednich środków na jej wdrażanie.

Umówiliśmy się z Piotrem Dziadzio, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na procedowanie ewentualnych i pilnych poprawek do ustawy. Odbędzie się to w 2 etapach. Pierwszym z nich jest zebranie uwag do ustawy (…) Drugi etap to spotkanie online z ministrem Piotrem Dziadzio, które odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 10:00, podczas którego nie tylko resort odniesie się do uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy terytorialne, ale zostanie uzgodniony zakres ewentualnych pilnych poprawek do ustawy – czytamy w informacji na stronie ZMP.

Uwagi i propozycje korekt do ustawy można przesyłać do Marka Wójcika, sekretarza strony samorządowej KWRiST do najbliższego piątku (14.01) do godziny 13:00 oraz do MKiŚ pod adresy: aleksandra.swiderska@klimat.gov.pl oraz mw@zmp.poznan.pl

Uczestnictwo w poniedziałkowym spotkaniu z Piotrem Dziadzio z resortu klimatu jest możliwe za pośrednictwem TEGO LINKU.

Źródło: muratorplus.pl, samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.