News

Od 17 lutego zmiany w warunkach technicznych budynków!

Monika Byś
2022-02-10
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
zmiany w warunkach technicznych budynków

17 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w warunkach technicznych budynków. Zmiany są niewielkie, ale znaczące. Tym razem nowelizacja prawa dotyczy § 267 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065, Dz.U.2020.1608 i 2351). 

  • Zmiana dotyczy przede wszystkim wykluczenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych z konieczności stosowania określonych materiałów niepalnych do przewodów wentylacyjnych.
  • Druga zmiana także wiążę się z przewodami wentylacyjnymi, jednak precyzuje stosowanie drzwiczek rewizyjnych w budynkach.

Zmiany w warunkach technicznych budynków

Zmiany wchodzą w życie od 17 lutego 2022 r. a wprowadzono je poprzez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248). Nowe rozporządzenie można pobrać ->tutaj.

Nowelizacja prawa dotyczy przede wszystkim § 267 niniejszego rozporządzenia. Do paragrafu dodano ustęp 1a i 1b, a ponadto zmieniono ustępu nr 4 i obecnie brzmią one następująco:

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenienie ognia. 
1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny.
1b. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal
mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E pod warunkiem
zainstalowania w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny lub
lokal użytkowy:
1) w budynkach niskich (N) i średniowysokich (SW) – zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odporności ogniowej
co najmniej E I 30;
2) w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) – przeciwpożarowej klapy odcinającej o klasie odporności
ogniowej co najmniej E I S 60.

Natomiast ustęp 4 tegoż rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów
o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych,
w których drzwiczki zostaną zainstalowane.

Źródło: isap.sejm.gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.