News

Zamrożenie cen energii. Jakich dokumentów potrzebujesz

Monika Byś
2022-10-13
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-12
Głosów: 19, średnia ocen: 5
zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii dla limitów 2600 kWh, 3000 kWh wymaga złożenia oświadczenia zakładowi energetycznemu o posiadaniu prawa do ulgi. Sprawdź jakich limitów dotyczy, kto powinien złożyć oświadczenie i jakie są terminy. 

 • Roczne limity w 2023 r. dla gwarantowanej ceny prądu: 2000 kWh (osoby fizyczne), 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny), 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej), 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina).
 • Podstawowy limit 2000 kWh nie wymaga składania oświadczenia, ale limit 2600 kWh i 3000 kWh już tak.
 • Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r. W przypadku osób, które nabędą prawo do taniego prądu w 2023 r. termin wynosi 30 dni

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. dla limitów 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [sprawdź postęp prac i ustawę]

Zamrożenie cen energii – limity 2023 r.

Roczne limity w 2023 r. dla gwarantowanej ceny prądu:

 1. 2000 kWh (osoby fizyczne),
 2. 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny),
 3. 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej),
 4. 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina).

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Nosi ono ustawową nazwę: „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”.

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

Kto musi składać oświadczenia dla zamrożenia cen prądu w 2023 r.?

Podstawowy limit 2000 kWh nie wymaga składania oświadczenia. Obowiązują tu więc następujące zasady:

 1. limit 2000 kWh – brak oświadczenia
 2. limit 2600 kWh i 3000 kWh – konieczność jego złożenia.

Jakie oświadczenie składają osoby niepełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne składają oświadczenie zakładom energetycznym, ale nie załączają do oświadczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Jednak zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności. W jakim celu? Przepisy wskazują ogólnie „w celu weryfikacji danych”.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

 1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wystarczy, że dokument ma jeden z domowników. Prawo wyznacza szeroko krąg osób uprawnionych. Bo są to „osoby zamieszkująca wspólnie z osobą posiadającą odpowiednie orzeczenie”.

Jakie oświadczenie składają rolnicy (limit 3000 kWh)?

Rolnik w oświadczeniu

 • Podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Podaje nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,
 • Załącza kopię decyzji.

Jakie oświadczenie składają rodziny wielodzietne (limit 3000 kWh)?

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje energetyce numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. Zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ważnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji danych.

Odpowiedzialność karna

Oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jaki jest termin na złożenie oświadczenia?

Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r. W przypadku osób, które nabędą prawo do taniego prądu w 2023 r. termin wynosi 30 dni (np. od dnia otrzymania Karty Dużej Rodziny po urodzeniu trzeciego dziecka w 2023 r.). W przypadku składania oświadczeń w 2023 r. jest możliwa taka interpretacja przepisów, że po przekroczeniu terminu 30 dni na złożenie oświadczenia, nie można uratować prawa do ulgi dochowując terminu 30 czerwca 2023 r.

Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

Tak, gdyż oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: MF, Infor

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.