Przetargi

Przetarg: Projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

Monika Byś
2022-02-07
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 30, średnia ocen: 5
projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

Przedmiotem zamówienia jest projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko.

 • Wadium nie wymagane.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 miesięcy od podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia: projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sporządzaniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko. W zakresie określonym w uchwale Rady Gminy Kościelisko nr XVIII/160/20 z dnia 29 października 2020 roku oraz ujednoliconej wersji tekstu Studium wraz z pismami sporządzanymi w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, skompletowaniem dokumentacji prac planistycznych - dalej nazwane ,,Projektem zmiany studium".

,,Projekt Zmiany Studium" sporządzony zostanie w oparciu o obowiązując ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn.zm. oraz Uchwałę Rady Gminy Kościelisko nr XVIII/160/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Kościelisko. Pod nazwą ,,Piata Zmiana Studium" wraz z jej zmianą - Uchwała Rady Gminy Kościelisko nr XXII/188/21 z dnia 4 marca 2021 r.

Obszar opracowania: projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

,,Projekt Zmiany Studium" w części graficznej obejmuje zagadnienia wynikające z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujących obszarach:

 • Obszar położony w południowo-wschodniej części wsi Kościelisko - Polana Sywarne, przy granicy z Gmin Miastem Zakopane,
 • Obszar położony w południowo-wschodniej części wsi Kościelisko. W rejonie Polany Sywarne, po północnej stronie Ul. Sywarne, przy granicy z Gminą Miastem Zakopane,
 • Obszar położony we wschodniej części wsi Kościelisko przy Ul. Salamandra,
 • Obszar położony w południowej części wsi Kościelisko, w rejonie Nędzówki, na północ od Ul. Strzelców Podhalańskich,
 • Teren położony w zachodniej części wsi Kościelisko w rejonie Ul. Śmiechówka nad cmentarzem,
 • Obszar położony w północnej części wsi Kościelisko, w rejonie Butorowego/Pałkówki obejmu-jący część dz. ew. nr 391 obręb Butorów
 • Obszar położony w północnej części wsi Kościelisko, w rejonie Butorowego, po południowej stronie Ul. Zubka, obejmujący nieleśne części działek ew. 307 i 311 obręb Butorów 2,
 • Teren położony w rejonie Butorowskiego Wierchu, na wschód od górnej stacji wyciągu narciarskiego,
 • Obszar położony w południowej części wsi Witów, po południowo wschodniej stronie drogi prowadzącej do Doliny Chochołowskiej,
 • Obszar położony w południowej części wsi Witów, przy drodze do Doliny Chochołowskiej, w rejonie wejścia na Siwq Polang,
 • Teren położony w zachodniej części wsi Dzianisz w rejonie Zagrody Dolne pod Ostryszem obejmujący działki ew. 803/219 i 803/220.
 • Teren położony w południowo-wschodniej części obszaru wsi Kościelisko - w rejonie wlotu do Doliny Małej Łqki, przy granicy z Gminą Miasto Zakopane
 • Granice obszarów, o których mowa przedstawiono na załącznikach graficznych nr 1 do 11 do uchwały Rady Gminy Kościelisko nr XVIII/160/20 z dnia 29 października 2020 roku oraz na załączniku nr 12 dodanym do tej uchwały zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 oraz paragrafem 2 uchwały Rady Gminy Kościelisko nr XXII/188/21 z dnia 4 marca 2021 roku.

Informacje dodatkowe: projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się dopuszcza składania ofert wariantowych,
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych robót i usług.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 miesięcy od podpisania umowy.

Kontakt

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Małgorzata Jasionek - inspektor Urzędu Gminy Kościelisko
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:
korespondencja elektroniczna na adres e-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl
korespondencja pisemna na adres: 
Urząd Gminy Kościelisko
34-511 Kościelisko, 
ul. Nędzy-Kubińca 101.

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.