News

Pompa ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę

Monika Ojczyk
2022-01-17
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 9, średnia ocen: 5
pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. To ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75 % energii ze środowiska naturalnego. Pompy ciepła w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularne. Warto wiedzieć jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wykonać taką instalację zgodne z przepisami budowlanymi i przepisami szczególnymi. Po pierwsze, czy pompa ciepła wymaga pozwolenia na budowę.

  • Instalowanie pomp ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.
  • Prawo budowlane wskazuje na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
  • Rodzaj dodatkowych formalności zależy przede wszystkim od rodzaju pompy ciepła.

Pompa ciepła

Każda pompa ciepła składa się ze źródła z którego zostanie pobrane ciepło, samej pompy oraz instalacji grzewczej w budynku. Pompę ciepła można zaplanować zarówno na etapie budowy budynku, jak i w budynku już użytkowanym. Każdy rodzaj pompy ma swoje wady i zalety.

  • Pompa gruntowa przy zastosowaniu wymiennika poziomego, wymaga sporej powierzchnia działki, a w przypadku sond pionowych wymagane są głębokie wiercenia (nawet do 100 metrów);
  • Pompa wodna wymaga wody płynącej oraz zewnętrznego źródła zasilania pompy np.: prądu, oleju lub gazu;
  • Powietrzna pompa jest najtańsza. Tu źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz. Należy jednak wówczas wyposażyć budynek w inne, dodatkowe źródło ogrzewania, które będzie wspomagało pracę pompy w okresie największych różnic temperatur w środku i na zewnątrz budynku.

Pompa ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 29 ust 4. pkt 3 pkt c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) instalowanie pomp ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Taki zapis obowiązuje od 19 września 2020 r. Wcześniej - w art. 29 ust 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane - roboty te określano jako montaż pomp ciepła, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Jeszcze wczesnej tj. od 27 sierpnia 2013 r. zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgód budowlanych  dotyczyło jedynie montażu pomp ciepła o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Ze szczególnych regulacji prawnych z ustawy - Prawo budowlane, należy tu wymienić przede wszystkim art. 29 ust 6 i 7. Pierwszy z nich (art. 29 ust. 6) wskazuje na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Drugi z ustępów (art. 29 ust. 7 PB) odnosi się do realizacji robót budowlanych w obiektach zabytkowych, gdzie ustawodawca wprowadza bezwzględny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a przypadku robót budowlanych wykopywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia robót budowlanych oczywiście również ze zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przy realizacji pomp ciepła należy, poza regulacjami prawa budowlanego uwzględnić przepisy szczególne - prawo geologiczne i górnicze oraz prawo wodne. Należy również uwzględnić ewentualnie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli na danym terenie taki plan obowiązuje.

Sprawdź mpzp, obiekty zabytkowe i formy ochrony przyrody w Raportach o Terenie

Sprawdź, czy Twoja działka:

  • znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody,
  • leży na terenie objętym planem miejscowym,
  • czy budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Pobierz Raport o Terenie OnGeo i zdiagnozuj działkę samodzielnie pod kątem ewentualnych uciążliwości i zagrożeń.

Zobacz poniżej jak wygląda przykładowy raport o działce:

Fragment Raportu o Terenie - obszary objęte ochroną przyrody
Fragment Raportu o Terenie - obszary objęte ochroną przyrody
Fragment Raportu o Terenie - nieruchomości objęte ochroną zabytków
Fragment Raportu o Terenie - nieruchomości objęte ochroną zabytków
Fragment Raportu o Terenie - mpzp
Fragment Raportu o Terenie - mpzp

Przepisy szczególne, o których nie wolno zapomnieć

Rodzaj dodatkowych formalności zależy przede wszystkim od rodzaju pompy ciepła. Dopełnienia formalności wynikających z wymagań ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420jest wymagane, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi gdy głębokość odwiertów przekracza 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Wykonując pompy wodne trzeba wziąć pod uwagę dodatkowo przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233). W przypadku tych pomp wykonuje się studnię, czyli obiekt służący do ujmowania wód podziemnych, który jest urządzeniem wodnym. Wykonywanie urządzeń wodnych zazwyczaj wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Nie jest ona wymagana w przypadku urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m (art. 395 pkt 5 ustawy PW). Zwykłe korzystanie z wody to korzystanie w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego, a pobór wody powierzchniowej lub podziemnej nie przekracza ilości 5 m3 na dobę (art. 395 pkt 5 ustawy PW).

Polecamy wpis: Pozwolenie wodnoprawne wymagania prawne

Poza pompą ciepła trzeba także wykonać instalację w budynku, a wykonanie instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku zwolnione jest ze zgód budowlanych (art. 29 us.t 4 pkt 3 ppkt d) PB).

Polecamy wpis:  Jak sprawdzić gdzie idzie wodociąg - mapa wodociągów

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych (WT), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065) instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak np. pompa ciepła. (par. 133 WT)

Natomiast instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej centralnie - rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od źródła ciepła, takiego jak np. pompa ciepła, a kończy punktami czerpalnymi; (par. 113 ust. 3a pkt 1 WT)

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.