Porady OnGeo

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Katarzyna Krzak
2020-07-21
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-12
Głosów: 85, średnia ocen: 5
Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Zwierzyna dziko żyjąca jak dziki, jelenie, daniele i sarny potrafi wyrządzić sporo szkód w uprawach rolnych. Zgodnie z prawem łowieckim, które reguluje sprawy dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, każda osoba ma prawo o ubieganie się o wypłatę odszkodowania za powstałe szkody łowieckie w plonach. W zależności jakie zwierzęta wyrządziły szkodę oraz na jakim obszarze te szkody występują, istotne jest zgłoszenie do właściwej organizacyjnie instytucji.

 • Odpowiedzialność za szkody łowieckie w zależności od miejsca wystąpienia szkody może ponosić: koło łowieckie, nadleśnictwo lub urząd marszałkowski.
 • Przy oszacowaniu szkody musi uczestniczyć przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, pozostałe osoby nie mają obowiązku uczestniczenia w procedurze szacowania szkody łowieckiej. 
 • OnGeo Agro to portal internetowy, w którym po zarejestrowaniu możesz za darmo wygenerować formularz zgłoszenia szkody łowieckiej oraz protokoły oszacowania. 

 

Na początek definicja szkody

Szkoda to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli.

Szkoda łowiecka – szkoda gospodarcza wyrządzona przez dziko żyjące zwierzęta. Szkodą w uprawie jest również szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych.

Szkody łowieckie – odpowiedzialność za wyrządzone szkody:

 1. Dzierżawca obwodu łowieckiego (koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego – dla szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Wypłata odszkodowania powinna być w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.
 2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną np. łoś na obszarach obwodów łowieckich leśnych. Wypłata odszkodowania jest ze środków budżetu państwa.
 3. Zarząd Województwa (Urzędy marszałkowskie właściwe ze względu na miejsce wystąpienia szkody): W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną np. łoś na obszarach obwodów łowieckich polnych i obwodów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Wypłacanie odszkodowania jest ze środków budżetu państwa.
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową, np. żubry, bobry, wilki, niedźwiedzie.

Jak zgłosić szkody łowieckie?

Poszkodowany rolnik powinien zgłosić szkodę w postaci wniosku (pisemnie lub elektronicznie) do właściwego adresata w zależności gdzie wystąpiła szkoda oraz jaki gatunek zwierzyny ją spowodował. W określonym terminie zwoływany jest zespół szacujący skodę, który ustali odszkodowanie. Poszkodowany może się odwołać od ustaleń do właściwego miejscowo nadleśniczego.

Wniosek o szacowanie szkód:

Wniosek należy przedstawić w formie pisemnej i powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę gospodarstwa, na którym doszło do strat
 • Adres miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika
 • Numer telefonu
 • Wskazanie lokalizacji wystąpienia szkody
 • Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy
 • Podpis wnioskodawcy

Wygeneruj w kilku prostych krokach wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej w portalu OnGeo Agro! Następnie wniosek pobierz do formatu PDF lub wyślij bezpośrednio do koła łowieckiego za pośrednictwem OnGeo Agro.

Zespół szacujący szkody łowieckie oraz rola członków

Szacowania szkód powstałych w obszarze obwodu łowieckiego (wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania) dokonuje zespół składający się z:

 • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (WODR)
 • przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (koło łowieckie)
 • przedstawiciela izby rolniczej, o ile został złożony wniosek o jego udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda (rolnik)

Szacowanie szkód dokonuje się bez względu na nieobecność któregoś z członków zespołów tj. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka rolniczego – w takim przypadku przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego może sam dokonać szacowania szkody łowieckiej.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego:

 • powiadamia członków zespołu o terminie szacowania szkody,
 • aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody,
 • wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag,
 • sporządza protokół oględzin lub protokół oszacowania ostatecznego,
 • dokonuje wypłaty odszkodowania.

Przedstawiciel wojewódzkiego ODR:

 • aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody,
 • wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag.

Rolnik (właściciel lub posiadacz gruntów rolnych):

 • powiadamia pisemnie zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego o stwierdzonej szkodzie,
 • aktywnie uczestniczy w szacowaniu szkody,
 • udziela niezbędnych informacji,
 • wnosi swoje uwagi do protokołu lub informacje o braku uwag.

Terminy zgłaszania i szacowania szkód

 1. Termin złożenia wniosku o szacowanie szkody powinien być złożony w terminie umożliwiającym szacowanie. Czyli powinien być złożony jak najszybciej od czasu jej wystąpienia (zauważenia szkody).
  • W terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia
  • Poza okresem wegetacyjnym – w okresie umożliwiającym oszacowanie szkody
  • W okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia
 2. Oględziny uprawy należy dokonać niezwłocznie, ale nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkody.
 3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ODR właściwy dla miejsca wystąpienia szkody i dokonania oględzin uprawy w ciągu 3 dni.
 4. Poszkodowany informuje dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w formie pisemnej o planowanym zbiorze uprawy w ciągu 7 dni przed wykonaniem zbioru uprawy. Szacowanie ostateczne w uprawach rolnych dokonuje się bezpośrednio przed dokonaniem zbioru uprawy, najpóźniej w dniu zbioru uprawy. Przedstawiciel gminy zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody o planowanej dacie dokonania szacowania ostatecznego uprawy w terminie 3 dni od otrzymania informacji od poszkodowanego o planowanej dacie zbioru uprawy, a w przypadku szkód: wyrządzonych w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powstałych i zgłoszonych bezpośrednio przed zbiorem uprawy – w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie.
 5. Protokoły z oględzin sporządza się niezwłocznie po zakończeniu czynności.
 6. Na odwołanie od ustaleń protokołu oględzin i szacowania ostatecznego poszkodowany, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego mają 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Komu nie przysługuje odszkodowanie?

 1. Osobom którym przydzielone zostały grunty stanowiące deputaty rolne na granatach leśnych
 2. Na uszkodzonych płodach rolnych, na których nie dokonano sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru
 3. Na uszkodzonych uprawach rolnych, których nie wyrażono zgody na budowę urządzeń lub wykonania zabiegów zapobiegającym szkodom
 4. Za szkody nie przekraczające 100 kg żyta/1 ha uprawy
 5. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
 6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych
 7. Za szkody powstałe na nieruchomościach, na których właściciel zakazał polowań

Poznaj OnGeo Agro – teledetekcyjne protokoły oszacowania szkody

To nowy serwis online, w którym można w bardzo łatwy sposób zgłosić i udokumentować szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Wykonywane są bardzo dokładne pomiary teledetekcyjne, które w następstwie są przetwarzane i analizowane. W naszej ofercie jest możliwość wykonania nalotów samolotem bądź dronem i opracowanie na podstawie danych w analizie uszkodzeń w postaci czytelnego raportu. Zachęcamy do zapoznania się z przykładową analizą szkody łowieckiej.

Jeśli potrzebujesz szybko i wygodnie zgłosić szkody łowieckie – nie czekaj i wejdź już dziś. W bardzo intuicyjny sposób przejdziesz przez proces zgłaszania szkody. Zaoszczędzisz czas i pieniądze oraz będziesz miał dostęp do nowoczesnych narzędzi jakim jest serwis OnGeo Agro.

Sprawdź co jeszcze znajduje się na platformie OnGeo.pl

Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl