News

Nawiezienie ponad 200 kg ziemi na 1 m2 to składowanie odpadów

Monika Byś
2022-02-18
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 33, średnia ocen: 5
Nawiezienie ponad 200 kg ziemi

Nawiezienie na grunt ponad 200 kg ziemi na metr kwadratowy stanowi odpad, a to oznacza, że jego składowanie i przetwarzanie wymagają pozwolenia. Bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść do 200 kg ziemi, czyli jej dopuszczalne podwyższenie to 20-25 cm. Złamanie tych zasad może skutkować nakazem usunięcia odpadów.

  • Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy uznawać za prowadzenie procesu odzysku odpadów, czyli wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  • Posiadacz takich odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania.
  • W przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji nakaże posiadaczowi odpadów ich usunięcie.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów. Warunkiem jest, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych ustawa traktuje jako odpad, którego zagospodarowanie odbywa się według zasad wynikających z wymienionej ustawy i jej przepisów wykonawczych. Odpadem jest zatem każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Ziemia to także odpad

Dla stwierdzenia, że mamy do czynienia z odpadem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy wystarczy ustalenie, że posiadacz określonego przedmiotu pozbywa się go. Także zamiar ponownego gospodarczego wykorzystania ziemi nie może powodować, że przestaje być odpadem.

Masy ziemne, które z reguły wraz z gruzem nawożone są na nieruchomości, ustawodawca przepisami rozporządzenia z 2 stycznia 2020 r. Katalog odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) - nakazuje traktować jako odpad o kodzie 1705. Jest to gleba i ziemia - włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania. Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy natomiast uznawać za prowadzenie procesu odzysku odpadów, co wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędących przedsiębiorcami władających nieruchomościami, zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub na ich przetwarzanie odpadów, jeżeli wykorzystują odpady na potrzeby własne (art. 45 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 8 ustawy). Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93). Osoba fizyczna lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, mogą przyjąć na własną działkę niewielką ilość odpadów mas ziemnych i gruzu w ilości 200 kg/m2. Celem takiego działanie może być np. utwardzenie terenu.

Polecamy wpis: Nawiezienie ziemi na grunt wbrew zapisom planu miejscowego jest nielegalne

Nawiezienie ponad 200 kg ziemi

Nawiezienie ziemi do 20 kg jest zatem zgodne z prawem i oznacza podniesienie terenu o ok. 20-25 cm. W przypadku innych podmiotów lub wykorzystania innych odpadów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U 2015 r. poz. 796). Te przepisy podobnego wyjątku nie przewidują, i aby móc wykorzystać odpady, ich posiadacz musi się legitymować stosownym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. W sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów należy zwrócić się właściwego miejscowo marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Porada

Sprawdź ukształtowanie terenu samodzielnie w Raportach o Terenie!

Dzięki informacjom zawartym w Raporcie dowiesz się jakie ukształtowanie terenu występuje na parceli. Dzięki temu już na etapie planowania budowy będziesz mógł stwierdzić, czy teren pod Twoją inwestycję będzie wymagał niwelacji działki pod budowę

Analiza zawiera również informacje o maksymalnej, średniej oraz minimalnej wysokości terenu.

Pobierz tutaj darmowy Raport o Terenie.

Usunięcie odpadów na koszt właściciela

Z tego wynika, że nawiezienie ponad 200 kg ziemi może mieć skutki daleko idące. Każda tego rodzaju ilość odpadów będzie uznawana za przechowywaną niezgodnie z zasadami magazynowania lub składowania odpadów. Właściciel terenu ma zatem obowiązek ustalenia jakie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Przyjęcie na grunt odpadów niezgodnie z przepisami, wiąże się odpowiedzialnością władającego nieruchomością za bezprawne składowanie i przetwarzanie odpadów. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Domniemywa się przy tym, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Polecamy wpis: Kto wydaje pozwolenie na podniesienie terenu działki – poznaj przepisy

Obowiązek ten ciąży na posiadaczu nieruchomości z mocy samego prawa, bez konieczności precyzowania tego obowiązku w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji nakaże posiadaczowi odpadów ich usunięcie. Orzeczony obowiązek podlega egzekucji w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dlatego na właściciela posesji nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo wykonania zastępczego. W świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach nie ma zatem znaczenia fakt, że nawiezione odpady mogą się przyczynić do lepszego zagospodarowania gruntu i do uregulowania stosunków wodnych.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.