News

E-CRUB - centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Opracowanie redakcji
2022-08-19
~3 min
Głosów: 21, średnia ocen: 4.9

Od 1 sierpnia 2022 r. powstał nowy rejestr o nazwie: e-CRUB – elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. W systemie znajdziemy dane do specjalistów z branży budowlanej, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Wyszukiwarka osób posiadających uprawnienia budowlane dostępna jest pod adresem:  https://e-crub.gunb.gov.pl.

  • Baza centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane zawiera listę i dane ponad 130 tys. inżynierów i architektów.
  • Wszystkie osoby, które uzyskały uprawnienia po 1995 r. zostały wpisane do bazy eCRUB.

Wyszukiwarka osób posiadających uprawnienia budowlane zarządzana jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza zawiera ponad 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwia weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz dzięki wyszukiwarce obywatel może znaleźć specjalistę, z którego usług będzie musiał skorzystać na etapach realizacji inwestycji budowlanej. 

Wyszukiwarka osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB

Każdy obywatel korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl, może wyszukać specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane. W wyszukiwarce eCRUB jest możliwość wyszukania po następujących pozycjach:

  • imię i nazwisko,
  • województwo,
  • numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych,
  • dziedzina(rodzaj uprawnień),
  • kategoria.

Wyszukiwarka eCRUB umożliwia weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Inwestor zatrudniający inżyniera czy projektanta może sprawdzić jego kwalifikacje, a urzędnik zweryfikuje dane uprawnionych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą więc od 1 sierpnia załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach. Dodatkowym plusem bycia wpisanym w rejestrze CRUB jest reklama swojej działalności.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do e-CRUB?

Wszystkie osoby, które uzyskały uprawnienia po 1995 r. zostały wpisane do bazy eCRUB. Co z osobami, które uzyskały uprawnienia przed 1995 r.? Od 1 sierpnia br.  jest możliwość wpisu do centralnego rejestru uprawnień budowlanych dla osób, które zdobyły uprawnienia przed 95r..

Jak złożyć wniosek do eCRUB?

Osoba zainteresowana wpisem może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wpisanie do eCRUB?

Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego już go posiada.  W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

Ile będę czekać na decyzję o wpisaniu do eCRUB?

Okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Terminy określone są w przepisach. Istnieje jednak możliwość uproszczonego postępowania izby w przypadku, jeśli wnioskujemy tylko na podstawie tych uprawnień, które były podstawą wpisu. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku uprawnień budowlanych i procedura powinna trwać krócej.

Źródło informacji: GUNB 

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl