Przetargi

Przetarg: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie

Monika Byś
2022-01-04
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
budowa-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-w-chrzanowie

Przedmiotem ogłoszenia jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie.

 • Termin składania ofert: 24.01.2022 r. do godziny 08:00.
 • Otwarcie ofert: 24.01.2022 r. godzina 11:00.
 • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące.
 • Wadium: 50 000,00 zł.

Krótki opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych dla zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Zadanie objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 2. Zakres robót do wykonania obejmuje:
  a) Budowa basenów letnich otwartych w istniejącej niecce wraz z wyposażeniem,
  b) Budowa budynku kontenerowego kas basenowych,
  c) Przebudowa dwóch budynków zapleczy sanitarnych, socjalnych i technologicznych,
  d) Przebudowa boiska piłkarskiego,
  e) Budowa budynku klubowego z trybunami i zapleczem,
  f) Budowa budynku kontenerowego kas biletowych dla stadionu,
  g) Budowa wiat na odpady oraz magazynowych dla obiektów,
  h) Budowa budynku kontenerowego zaplecza sanitarnego dla kibiców gości,
  i) Budowa zewnętrznego parkingu wielostanowiskowego,
  wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu(infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, oświetlenie terenu, przebieralnie plenerowe, pergole zacieniające, mała architektura) oraz z częściową rozbiórką istniejącej w terenie infrastruktury.
 3. Miejsce wykonania zamówienia: działki nr 3102/151 i 3102/58 obręb 0001 Chrzanów, w zakresie zgodnym z wydaną przez Starostę Chrzanowskiego w dniu 5.07.2021 r. Decyzją nr 571/2021 o pozwoleniu na budowę, obejmującą ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie".
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany (załącznik nr 8 do SWZ), projekt techniczno - wykonawczy (załącznik nr 9 do SWZ), przedmiar robót (załącznik nr 13 do SWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 12 do SWZ). Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
 5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
  b) zapewnienia kierowników branżowych w trakcie realizacji zadania tj.:
  - kierownik robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych
  - kierownik robót elektrycznych
  - kierownik robót instalacyjnych teletechnicznych
  - kierownik robót drogowych
  c) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia
  w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
  d) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
  e) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót,
  f) wykonania prób i badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót,
  g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
  h) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
 6. W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Miejsce i termin składania ofert: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie

Termin składania ofert: 24.01.2022 r. do godziny 08:00

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert: 24.01.2022 r. godzina 11:00

Informacje dodatkowe: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie

 • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące.
 • Wadium: 50 000,00 zł

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.