Przetargi

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie SIP w Wojniczu

Monika Byś
2022-02-11
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Sporządzenie SIP w Wojniczu

Zapytanie ofertowe dotyczy sporządzenie SIP w Wojniczu w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 • Termin składania: 11.02.2022 r.
 • Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Przedmiot zamówienia: Sporządzenie SIP w Wojniczu

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Wojnicz w zakresie zagospodarowania przestrzennego (zwanego SIP) oraz jego wdrożenie i przechowywanie zbiorów danych SIP na serwerze/w chmurze, jak również ich aktualizacja.

Przedmiot umowy należy opracować w sposób, który umożliwi udostępnienie usług sieciowych oraz zbiorów danych przestrzennych z zakresu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r., o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r., poz. 214, t.j. ze zm.). W szczególności z art. 9 wyżej wymienionej ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym tej ustawy, czyli rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz meta danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1916).

Zakres przedmiotu zamówienia: Sporządzenie SIP w Wojniczu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie SIP, dla następujących zbiorów danych:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE STUDIUM SUiKZP

 • Rysunek (w wersji wektorowej w formacie PDF). W SIP należy umożliwić nałożenie na rysunek Studium, warstwy mapy ewidencyjnej Portalu Mapowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie w celu wyszukiwania działek po numerach.
 • SUiKZP - zakres objęty zmianą (zakres zmiany Studium z odnośnikiem do uchwały i informacją o etapie prac)
 • PLANY MIEJSCOWE - z możliwością wyszukiwania działek po numerach na podstawie mapy ewidencyjnej Portalu Mapowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz z odnośnikiem do tekstu planu.
 • Obowiązujące MPZP - plany w wersji rastrowej i wektorowej.
 • MPZP - w trakcie opracowania/zmiany (zakres zmiany planu z odnośnikiem do uchwały i informacją o etapie prac)

EWIDENCJA ZABYTKÓW

 • Obiekty Gminnej Ewidencji Zabytków - symbol zabytku na mapie topograficznej 1:10000 z odnośnikiem do karty zabytku oraz z możliwością wyszukiwania działek po numerach.
 • Obiekty Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (jw.)
 • Strefy ochrony konserwatorskiej - naniesienie zakresu stref na mapie topograficznej 1:10000 z odnośnikiem do tekstu decyzji konserwatorskiej ustanawiającej strefę oraz z możliwością wyszukiwania działek po numerach.
 • Stanowiska archeologiczne - symbol stanowiska na mapie topograficznej 1:10000 z odnośnikiem do karty stanowiska oraz z możliwością wyszukiwania działek po numerach,
 • MAPY - portale zewnętrzne,
 • Ortofotomapa - adresy (Geoportal)
 • Ewidencyjna - wektorowa - Portal Mapowy Starostwo),
 • Zasadnicza - raster + wektor - Portal Mapowy Starostwo),
 • Topograficzna - granice gminy/sołect (Geoportal),
 • ŚRODOWISKO - portale zewnętrzne.

TERENY ZAGROŻONE

 • Powodziowe i zalewowe - Hydroportal Wody Polskie,
 • Osuwanie się mas ziemi - Portal SOPO,

OBSZARY CHRONIONE

 • Natura 2000 (Portal GDOŚ)
 • Obszary Chronionego Krajobrazu (jw.)
 • Obszary Górnicze - złoża (Portal MIDAS)

Informacje dodatkowe: Zakres przedmiotu zamówienia: Sporządzenie SIP w Wojniczu

 • Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • Na przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli rękojmi na okres 2 lat, oraz gwarancji na czas trwania umowy.

Termin składania:

 • 11.02.2022 r.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

Kontakt:

Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela
Barbara Kieć - Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 
e-mail: barbara.kiec@wojnicz.pl

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.