News

Sejm blokuje poprawki w ustawie planistycznej

Monika Byś
2023-07-07
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Sejm blokuje poprawki w ustawie planistycznej

W czwartek sejmowe komisje ds. infrastruktury i samorządu terytorialnego odrzuciły większość merytorycznych poprawek Senatu do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie odrzucili przepisy, które skracały okres wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat

  • Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego odrzuciły większość poprawek Senatu dotyczących ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Odrzucono propozycję uchylenia przepisu dotyczącego miejscowych planów inwestycji strategicznych.
  • Posłowie odrzucili przepisy skracające okres wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat.
  • Odrzucono poprawkę dotyczącą zgodności zintegrowanego planu inwestycyjnego z planem ogólnym gminy a także poprawkę dotyczącą objęcia odnawialnych źródeł energii reformą planowania przestrzennego.

Sejm blokuje poprawki w ustawie planistycznej

Posłowie odrzucili m.in. propozycję uchylenia przepisu, który pozwalałby Radzie Ministrów występować do wojewody w sprawie miejscowego planu dla inwestycji strategicznych.

Komisje nie zgodziły się również na zmianę, która daje samorządom decyzyjność w lokalizacji ferm przemysłowych na ich terenie. Senatorowie proponowali, aby podstawą lokalizacji ferm rolniczych związanych z hodowlą lub chowem zwierząt, mających znaczący wpływ na środowisko, był wyłącznie plan miejscowy. Celem było zapobieżenie lokalizacji ferm na podstawie decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Posłowie odrzucili przepisy, które skracały okres wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat, ale też pozwalające na wydłużenie terminu na wniosek inwestora. Senatorowie uznali, że pięcioletni termin obowiązywania decyzji dotyczących warunków zabudowy istotnie ograniczał swobodę planowania przez gminy.

Sejmowe komisje nie zgodziły się również na poprawkę, zgodnie z którą zintegrowany plan inwestycyjny musiałby być zgodny z planem ogólnym gminy. Senatorowie uważali, że brak takiego zapisu poważnie zagrażałby zachowaniu porządku przestrzennego w gminach.

Odrzucono również poprawkę, która zakładała, że planowanie przestrzenne obejmuje szeroko rozumiane odnawialne źródła energii, w szczególności elektrownie wiatrowe.

Ustawa o planowaniu przestrzennym

Nowa ustawa wprowadza nowe dokumenty i narzędzia do planowania i zagospodarowania przestrzennego, takie jak plan ogólny, który będzie obowiązkowy dla całej gminy, oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Ponadto, ustawa wprowadza Rejestr Urbanistyczny. Nowelizacja ustawy poświęca również osobny rozdział partycypacji społecznej w procesie planistycznym.

Zgodnie z ustawą, plan ogólny będzie musiał być uchwalony dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 roku na wykonanie tego obowiązku. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie on podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Nowym rodzajem planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie sporządzany na wniosek inwestora i docelowo zastąpi tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie miał możliwość zobowiązania się do budowy szkoły lub udzielenia wsparcia dla takiej inwestycji. W dokumencie precyzuje się również przepisy dotyczące decyzji dotyczących warunków zabudowy, ograniczając analizowany obszar do 200 metrów.

Ustawa przewiduje również uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego online.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.