News

Gminy zyskają większą autonomię w inwestycjach mieszkaniowych

Monika Byś
2023-07-07
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Gminy zyskają większą autonomię w inwestycjach mieszkaniowych

Większa swoboda gmin przy ustalaniu miejsc parkingowych dla inwestycji mieszkaniowych i przekazanie władzom lokalnym kompetencji w zawieraniu porozumień z inwestorami - to kluczowe zmiany w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Propozycja zmiany przepisów znalazła się w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

  • Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych trafia do Sejmu. Gminy zyskają większą autonomię w inwestycjach mieszkaniowych
  • Pierwszą propozycją zmian jest większa swoboda gmin przy określaniu liczby miejsc parkingowych dla inwestycji mieszkaniowych oraz przekazanie wójtom i burmistrzom kompetencji w zawieraniu porozumień z inwestorami.
  • Proponowane zmiany dotyczą również kompetencji samorządów w zakresie inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.
  • Projekt ustala minimalny udział terenów biologicznie czynnych w inwestycjach. Minimalny udział wynosi co najmniej 25% terenu inwestycji, z czego połowa powinna być ogólnodostępna.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowany przez komisję nadzwyczajną do spraw deregulacji, trafił właśnie do Sejmu. Przepisy dotyczą zmian w kompetencjach samorządów, określonych w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.

Gminy zyskują większą swobodę w liczbie miejsc parkingowych

Zgodnie z propozycją komisji, to rada gminy będzie miała uprawnienia do określania liczby miejsc parkingowych dla realizowanej inwestycji, zgodnie z lokalnymi standardami urbanistycznymi. Takie założenia znajdują się w uzasadnieniu do projektu.

Nowelizacja przepisów ułatwi również zawieranie porozumień między gminą a inwestorem dotyczących inwestycji towarzyszących. Obecnie do zawarcia porozumienia konieczne jest podjęcie uchwały przez radę gminy. Po zmianach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł zawrzeć porozumienie samodzielnie.

Wojewoda przedłoży radzie gminy zawarte porozumienie wraz z projektem uchwały o ustaleniu lokalizacji, a porozumienie wejdzie w życie po przyjęciu przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji. Zmiana ta ma na celu skrócenie procedur, ograniczenie biurokracji, nie naruszając jednocześnie kompetencji rady gminy.

Bardziej elastyczne przepisy dotyczące powierzchni handlowych i usługowych

Projekt wprowadza również elastyczniejsze przepisy dotyczące powierzchni handlowych i usługowych. Minimalny próg powierzchni handlowej został obniżony z 5 do 2,5 proc., a maksymalny limit zwiększony z 20 do 40 proc

Obniżenie progu umożliwi realizację mniejszych inwestycji o słabszej lokalizacji, natomiast zwiększenie maksymalnego progu pozwoli na tworzenie nowoczesnych, wielofunkcyjnych projektów, które będą oferować mieszkańcom dostęp do potrzebnych punktów i będą integrować lokalne społeczności.

Minimalny udział terenów biologicznie czynnych

Projekt ustala również minimalny udział terenów biologicznie czynnych, który powinien wynosić co najmniej 25 proc. całkowitej powierzchni inwestycji, z czego przynajmniej połowa powinna być ogólnodostępna, nieogrodzona, urządzona przestrzeń wypoczynku, rekreacji lub sportu. Dla inwestycji mieszkaniowych w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalny udział terenów biologicznie czynnych wynosi przynajmniej 12,5 proc.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych wprowadza również zmiany w Kodeksie cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o rzeczach znalezionych oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.