News

NIK: Gminy wydają wuzetki dla terenów zalewowych

Monika Byś
2023-04-13
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
gminy wydają wuzetki dla terenów zalewowych

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła działania skontrolowanych gmin, które wydawały warunki zabudowy dla terenów zagrożonych powodziami. Kontrolą objęto 16 jednostek samorządu terytorialnego. 

  • Większość skontrolowanych gmin nie uzgadniała z Wodami Polskimi warunków zabudowy na obszarach zagrożonych powodzią, co stanowiło naruszenie przepisów Prawa wodnego.
  • Samorządy w dokumentach planistycznych nie uwzględniały lub uwzględniały jedynie częściowo obszary szczególnego zagrożenia powodzią
  • W skontrolowanych gminach obszary zagrożone powodzią nie były w pełni objęte planami zagospodarowania przestrzennego. W większości z nich pokrycie planami wynosiło poniżej 50%
  •  Raportach o terenie OnGeo.pl znajdziesz aktualne mapy zagrożenia powodziowego zaktualizowane w 2021 roku

NIK przeprowadziła kontrolę działania samorządów na rzecz ograniczenia zabudowy terenów zagrożonych powodzią i negatywnie oceniła działania większości skontrolowanych gmin. Izba stwierdziła, że większość gmin nie uzgadniała z Wodami Polskimi warunków zabudowy na obszarach zagrożonych powodzią, co stanowiło naruszenie przepisów Prawa wodnego. Kontrolą objęto 16 jednostek samorządu terytorialnego, które według Izby nie podejmowały wystarczających działań, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią.

Jak wskazano w raporcie, samorządy w dokumentach planistycznych nie uwzględniały lub uwzględniały jedynie częściowo obszary szczególnego zagrożenia powodzią. W skrajnych przypadkach dokumenty planistyczne w ogóle nie były przedmiotem uzgodnień, pomimo obowiązku wynikającego z przepisów Prawa wodnego. Raport zwrócił też uwagę, że wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleniu na budowę, w odniesieniu do terenów zagrożonych powodzią, nie było poprzedzane analizą kosztów jakie samorząd będzie musiał ponieść z tytułu inwestycji w infrastrukturę chroniącą mieszkańców przed podtopieniami i powodziami, jak również potencjalnymi stratami powstałymi na skutek tych zjawisk.

Gminy nie opracowały MPZP dla terenów zagrożonych powodzią

NIK zauważyła również, że w skontrolowanych gminach obszary zagrożone powodzią nie były w pełni objęte planami zagospodarowania przestrzennego. W większości z nich pokrycie planami wynosiło poniżej 50%, a kształtowanie zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią było nierzetelne.

W siedmiu z jedenastu skontrolowanych gmin NIK negatywnie oceniła, niesporządzenie bądź nierzetelne sporządzenie oraz nieprzekazanie lub przekazanie z opóźnieniem wykazu wygasłych z mocy prawa decyzji o warunkach zabudowy do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.

Izba zwróciła też uwagę, że brak jest przepisów precyzujących treść planów operacyjnych oraz sposobu ich wdrażania, co prowadzi do niejednoznaczności i braku spójności między poszczególnymi planami. Oznacza to, że w przypadku kryzysu czy zagrożenia nie jest jasne, które działania mają pierwszeństwo, a także jakie są konkretne zadania i obowiązki poszczególnych organów i instytucji w ramach działań ratowniczych.

Źródło: PAP

OnGeo.pl znajdziesz aktualne mapy zagrożenia powodziowego

W Raportach o terenie OnGeo.pl znajdziesz aktualne mapy zagrożenia powodziowego zaktualizowane w 2021 roku. Wybierając swoją działkę możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość znajduje się na obszarze zagrożonym zalaniem w przypadku powodzi.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.