News

WSA: Gmina odpowie za nieudostępnienie MPZP

Monika Byś
2022-12-14
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-15
Głosów: 19, średnia ocen: 4.9
Gmina odpowie za nieudostępnienie MPZP

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie w listopadzie wydał wyrok w sprawie zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych dla MPZP. Wyrok ma szczególne znaczenie, ponieważ teraz każda gmina, która nie udostępnia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w prawidłowy sposób, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej. 

  • Skarżąca poinformowała WSA w Krakowie, iż Burmistrz Zatoru nie zapewnia dostępu do kompletnego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów miasta Zator, czyli MPZP. 
  • Udostępniony jej zbiór nie zawierał rysunku aktu planowania oraz dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego. Ponadto, zbór nie był zgodny ze schematem aplikacyjnym GML.
  • Sąd przyznał rację skarżącej. Uznał za zasadną skargę zarzucającą Burmistrzowi Zatora polegającą na nieprawidłowym, czyli niezgodnym z wymogami właściwych w tym zakresie przepisów, w zakresie udostępniania danych przestrzennych z obszaru zagospodarowania przestrzennego. 
  • Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją dane przestrzenne dla obowiązujących APP muszą zostać utworzone do 31 października 2022 r. Niestety nadal większość gmin w Polsce uchyla się od obowiązku. 

Wyrok WSA o sygn. akt II SAB/KRA 198/22, dotyczył gminy Zator [zobacz lokalizację].

O co chodziło?

11 sierpnia 2022 r. mieszkanka gminy Zator w woj. małopolskim wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Burmistrza Zatora w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazujących prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" zgodnie z przepisami prawa o planowaniu przestrzennym, tj. ustawy o planowaniu przestrzennym i rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych i metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Skarżąca poinformowała WSA, iż Burmistrz nie zapewnia dostępu do kompletnego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów miasta Zator, czyli MPZP. Udostępniony jej zbiór nie zawierał rysunku aktu planowania oraz dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego. Ponadto, zbór nie był zgodny ze schematem aplikacyjnym GML.

Od października br. gminy muszą udostępniać akty planowania przestrzennego w formie cyfrowej

Od 31 października 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP).

Taki wymóg przewidziano w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym aktem od 31 października 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP). Pod skrótem APP kryją się takie dokumenty, jak:

  • plan zagospodarowania województwa,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowy plan odbudowy i rewitalizacji.

Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją dane przestrzenne dla obowiązujących APP muszą zostać utworzone do 31 października 2022 r. Niestety nadal większość gmin w Polsce uchyla się od obowiązku. 

W OnGeo.pl sprawdzisz rejestr MPZP każdej gminy

Zespół OnGeo.pl już kilka lat temu samodzielnie uporządkował rejestr MPZP i posiada pełną bazę planów dla każdej gminy w Polsce. 

Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty i zamów Raport w 5 minut. W temacie MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały oraz dostaniesz zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie.

Gmina odpowie za nieudostępnienie MPZP

Sąd przyznał rację skarżącej. Uznał za zasadną skargę zarzucającą Burmistrzowi Zatora polegającą na nieprawidłowym, czyli niezgodnym z wymogami właściwych w tym zakresie przepisów, w zakresie udostępniania danych przestrzennych z obszaru zagospodarowania przestrzennego. 

Oceniając jednak charakter zaistniałej bezczynności, WSA doszedł do wniosku, że nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. 

Źródło: WSA, LEX

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.