Artykuły techniczne

Analizy przestrzenne GIS - analiza lokalizacji inwestycji

Monika Byś
2024-04-18
~5 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
Analizy przestrzenne GIS

Analiza lokalizacji inwestycji, czyli proces oceny potencjału inwestycyjnego działki pod kątem położenia nieruchomości i jej indywidualnych cech fizycznych i formalno-prawnych, może istotnie kształtować dalszy rozwój nieruchomości oraz jej wartość rynkową. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę w procesie diagnozy działki, możemy w prosty i szybki sposób otrzymać szczegółowy raport z badania gruntu dowolnej działki w Polsce. Precyzyjna diagnoza działki będzie możliwa dzięki analizie przestrzennej GIS. 

 • System Informacji Geograficznej , czyli GIS, to system oparty na zbieraniu danych geograficznych z różnych źródeł, m.in zdjęć satelitarnych i lotniczych, pomiarów GPS, mapy analogowe i cyfrowe z instytucji publicznych i prywatnych; 
 • Systemy GIS umożliwiają analizę przestrzenną nieruchomości, skupiając się m.in. na danych fizycznych działki, zagrożeniach, uciążliwościach, ograniczeniach formalno-prawnych, danych demograficznych i innych, istotnych danych niezbędnych do kompleksowej diagnozy działki. 
 • Analizy przestrzenne GIS wspierają podejmowanie decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży lub inwestycji w nieruchomości. 
 • OnGeo.pl dostarczy Ci zaawansowanych danych GIS w przystępnej formie, która pozwoli samodzielnie określić potencjał wybranej działki.

Czym jest GIS?

System Informacji Geograficznej (GIS) to system oparty na zbieraniu danych geograficznych z różnych źródeł, takich jak zdjęcia satelitarne i lotnicze, pomiary GPS oraz mapy analogowe i cyfrowe, a także dane rządowe i komercyjne. Dane te są przechowywane w bazie danych GIS, a następnie edytowane, przetwarzane, analizowane i wizualizowane w formie map, wykresów, tabel i raportów. 

Zastosowania GIS są szerokie i obejmują planowanie miast, ochronę środowiska, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, transport, turystykę i inne dziedziny. Systemy GIS umożliwiają również analizę przestrzenną nieruchomości, skupiając się m.in. na danych fizycznych działki, zagrożeniach, uciążliwościach, ograniczeniach formalno-prawnych, danych demograficznych i innych, istotnych danych niezbędnych do kompleksowej diagnozy działki. 

Przedstawienie danych w bazie GIS w formie map i grafik umożliwia lepszą wizualizację i zrozumienie związków przestrzennych. To właśnie tę zaletę wykorzystuje OnGeo.pl

Wygeneruj spersonalizowany Raport o działce w OnGeo.pl
Wygeneruj spersonalizowany Raport o działce w OnGeo.pl

Analiza przestrzenna GIS, czyli analiza lokalizacji inwestycji

Dane GIS mogą służyć do analizy wpływu wielu czynników na wartość nieruchomości, takich jak infrastruktura, dostępność transportu publicznego czy warunki środowiskowe. Analizy przestrzenne GIS wspierają podejmowanie decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży lub inwestycji w nieruchomości

Wykorzystanie narzędzi WebGIS jest niezwykle pomocne w diagnozowaniu wad fizycznych, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych nieruchomości poprzez dostarczanie danych przestrzennych z różnych źródeł i ich wizualizację na mapie. Takie podejście umożliwia podejmowanie bardziej trafnych decyzji inwestycyjnych.

Informacje terenowe gromadzone do bazy GIS są pobierane z różnych źródeł, takich jak instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne, źródła satelitarne. Pomimo bogactwa tych źródeł, pojawia się szereg wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o spójne gromadzenie, analizę i wykorzystanie ich w ramach jednego projektu.

Pozyskane dane przestrzenne, mogą różnić się strukturą, formatem, dokładnością i czasem pozyskania, co sprawia, że mogą być trudne do scalenia w spójną bazę danych. Kwestie takie jak jednolita projekcja przestrzenna, jakość danych, skalowanie i dokładność pomiarów, mogą stanowić przeszkody w efektywnej analizie. Zatem stworzenie jednolitej bazy danych, która jest w stanie obsłużyć wiele różnych danych, jest kluczowym wyzwaniem. 

Jednak zespół OnGeo.pl ma dobrą wiadomość. Profesjonalną i szczegółowa analizę działki otrzymasz w OnGeo.pl. To takie proste!

Przykładowy wynik analizy przestrzennej nieruchomości z użyciem GIS, Raport o działce
Przykładowy wynik analizy przestrzennej nieruchomości z użyciem GIS, Raport o działce

Pozwól sobie pomóc w diagnozie. Zaufaj OnGeo.pl

W ramach usługi Raportu o Terenie udostępniamy nasz własny zasób danych przestrzennych w formie surowych danych, które są kompatybilne z profesjonalnymi oprogramowaniami CAD i GIS. Jeśli natomiast zależy Ci na wynikach zaawansowanej technologii GIS, przygotowanej specjalnie dla Twojej działki w formie map, tabel i konkretnych przeliczonych danych, skorzystaj z Raportu o terenie w formacie PDF. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Od teraz dane przestrzenne nie będą dla Ciebie tajemnicą, nawet jeśli samo pojęcie analizy lokalizacji jest Ci obce. Nasza analiza jest przyjazna dla każdego użytkownika. Stworzyliśmy idealny Raport, dopasowany do Twoich potrzeb, dzięki któremu samodzielnie zinterpretujesz i dokonasz analizy działki, niczym doświadczony planista. 

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, geoinformatycy i programiści. Gwarantujemy, że spędziliśmy całe miesiące, a nawet lata, nad najlepszą wizualizacją wielu danych przestrzennych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że Raport o Terenie to usługa na najwyższym poziomie

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Analiza zabudowy;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. FIZJOGRAFIA TERENU:
  • Analiza rodzajów pokrycia terenu; 
  • Analiza spadków terenu, 
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni gruntu;
  • Analiza objętości ziemi - informacja, ile ziemi musisz nawieźć lub usunąć z powierzchni działki, aby ją wyrównać; 
  • Profil terenu.
 5. ZAGROŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI:
  • Zagrożenie powodzią oraz obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody;
  • Analiza osiadania terenu;
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 6. GEOLOGIA TERENU:
  • Geologiczne warunki budowlane, czyli skład geologiczny terenu, a dla wybranych obszarów w Polsce także Geologiczno-inżynierskie warunki budowlane i głębokość wód podziemnych;
  • Mapa hydrogeologiczna Polski;
  • Surowce mineralne.
 7. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 8. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 9. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.