News

Nowelizacja ustawy OZE z podpisem prezydenta

Monika Byś
2023-09-04
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Nowelizacja ustawy OZE z podpisem prezydenta

Pod koniec sierpnia 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w już październiku i wprowadzą kilka ważnych zmian dla prosumentów.

  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają obowiązywać od października 2023 roku. 
  • Nowelizacja wprowadza szereg zmian, m.in. zwiększono maksymalną moc instalacji fotowoltaicznych, która może być budowana bez konieczności uzyskania pozwolenia, wprowadza dobrowolny i jawny rejestr klastrów energii, przewiduje rozwój sektora biometanu i wprowadza nową definicję hybrydowych instalacji OZE. 

Instalacje fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Po pierwsze, zwiększono maksymalną moc instalacji fotowoltaicznych, która może być budowana bez konieczności uzyskania pozwolenia, do 150 kW. Dotychczasowy limit wynosił 50 kW. Jednakże systemy fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 6,5 kW nadal będą wymagać oceny pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Co się tyczy instytucji prosumenta lokatorskiego, nowa ustawa wprowadza opcję zmiany sposobu rozliczenia za wytworzoną energię elektryczną jedynie w przypadku prosumentów, którzy produkują energię na potrzeby części wspólnych wielorodzinnych budynków.

Zwolnienie z pozwolenia na budowę również dla pomp ciepła i kolektorów

Warto zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy również pomp ciepła i wolnostojących kolektorów słonecznych. To dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na wydanie pozwoleń na tego rodzaju instalacje. Wszystkie procedury rozpoczęte, ale niezakończone przed wejściem w życie nowej ustawy, zostaną umorzone.

Rejestr klastrów energii

Po drugie, wprowadzono dobrowolny i jawny rejestr klastrów energii, który będzie prowadzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chociaż rejestracja w nim będzie dobrowolna, to uczestnictwo w rejestrze przyniesie korzyści, takie jak preferencyjne warunki wsparcia dla klastrów energii. 

Nowe przepisy wprowadzają także jasne zasady dotyczące zawierania porozumień w celu utworzenia klastra energii oraz definiują nowe wymagania, które należy spełnić, aby korzystać z ulg i preferencyjnych rozliczeń.

Rozwój sektora biometanu

Nowelizacja przewiduje także rozwój sektora biometanu. Wprowadza ona definicję biometanu i wyłącza pojęcie biogazu rolniczego z definicji biogazu. Ustanawia rejestr producentów biogazu, który będzie prowadzony przez Prezesa URE, oraz rozszerza działalność spółdzielni energetycznych o produkcję biometanu. Ponadto wprowadza ułatwienia w uzyskiwaniu zgody na przyłączenie instalacji biometanowej do sieci gazowej oraz zwiększa uprawnienia Prezesa URE w zakresie kontroli informacji i oświadczeń składanych przez producentów biometanu.

Cable pooling i PPA

W zakresie cable poolingu, czyli łączenia różnych technologii odnawialnych źródeł energii do jednego przyłącza sieci elektroenergetycznej, nowe przepisy ułatwiają uzyskanie zezwolenia. Wytwórcy, którzy chcą dzielić przyłącze, będą musieli zawrzeć porozumienie, w którym określą m.in. warunki przyłączenia. Dla instalacji hybrydowych będzie można zawrzeć jedną umowę z operatorem sieci.

W ramach nowelizacji ustawa określa również zasady zawierania umów PPA i nakłada obowiązek przekazywania istotnych informacji o tych umowach do URE przez producentów energii z odnawialnych źródeł.

Warto zwrócić uwagę na nową definicję hybrydowych instalacji OZE, która obejmuje magazyny energii elektrycznej. Ustawa zachowuje zasadę minimalnego wykorzystania mocy przez hybrydowe instalacje OZE biorące udział w aukcjach, ustalając ją na poziomie 5256 MWh/MW/rok.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, pobieranie energii elektrycznej z sieci do magazynu energii będącego częścią instalacji OZE lub hybrydowej instalacji OZE zostanie uregulowane prawnie, pod warunkiem zastosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, gdzie nowym wyznacznikiem jest urządzenie określające łączną moc znamionową czynną w przypadku hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.