News

Inwestycje: Działania zwiększające retencję wodną

Monika Byś
2023-03-03
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Działania zwiększające retencje wody

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Celem konferencji było przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

  • Planu Reagowania na Niedobór Wody zakłada, że ​​poziom retencji wzrośnie do 15%. Całkowity koszt jego realizacji szacowany jest na 41 mld zł.
  • Realizacja Programu przełoży się na ochronę przed zmianami klimatycznymi całej gospodarki kraju, środowiska i społeczeństwa.

PPNW to kompleksowy dokument poświęcony problemom niedoborów wody w Polsce. Jednocześnie jest komplementarny z innymi systemowymi planami gospodarki wodnej w naszym kraju: planem gospodarki wodnej, planem zarządzania ryzykiem powodziowym, planem zrównoważenia skutków suszy oraz planem utrzymania wody. 

Program uwzględnia wszystkie typy retencji wód powierzchniowych z podziałem na skalę – mikro, małą i dużą oraz rodzaje retencji – naturalną i sztuczną. Dokument obejmuje łącznie 14 działań, z których większość (aż pięć) ma na celu poprawę retencji wody na obszarach rolniczych szczególnie wrażliwych na niedobory wody. PPNW zakłada, że ​​poziom retencji wzrośnie do 15%. Całkowity koszt jego realizacji szacowany jest na 41 mld zł.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślił, że podejmowane działania przyczyniają się zarówno do łagodzenia skutków suszy, jak i do ograniczenia ryzyka powodziowego. Realizacja Programu przełoży się na ochronę przed zmianami klimatycznymi całej gospodarki kraju, środowiska i społeczeństwa.

Realizacja działań zawartych w Programie przeciwdziałania niedoborowi wody finansowana jest z funduszy europejskich, pożyczek lub kredytów udzielonych przez międzynarodowe instytucje finansowe, budżetu państwa, przez samorządy oraz inne jednostki państwowe, a także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie trwają końcowe prace związane z przyjęciem PPNW przez Radę Ministrów.

Działania zwiększające retencję wodną

Skutki działań z zakresu małej retencji przynoszą pozytywne skutki zarówno społeczne, ekonomiczne jak i środowiskowe. Są to przede wszystkim:

  • Zmiany w strukturze odpływu wody rzeką, zmniejszenie fali powodziowej oraz poprawa warunków wilgotnościowych gleb w dolinie w okresach występowania suszy;
  • Zwiększenie zasilania podziemnych warstw wodonośnych, czego skutkiem jest większy zasób wód podziemnych do wykorzystania na potrzeby nawodnienia rolniczego;
  • Zaspokojenie potrzeb gospodarczych, np. zbiorniki wodne mogą służyć jako źródło wody do celów przeciwpożarowych, jako kąpieliska, stawy rybne, źródło wody do nawodnień, czy chociażby jako oczka wodne na potrzeby dziko żyjących zwierząt;
  • Poprawa naturalnych walorów środowiska;
  • Zwiększenie różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego przez odtwarzanie mokradeł, małych stawów, tworzenie enklaw dziko żyjącej wodnej flory i fauny oraz tworzenie przyjaznego człowiekowi mikroklimatu;
  • Ochrona jakości wód powierzchniowych, zatrzymywanie zawiesiny, oczyszczanie wód deszczowych z pierwiastków biogennych (azotu i fosforu).

Sprawdź tereny zalewowe w Geoportalu OnGeo.pl

Dzięki funkcjonalności serwisu OnGeo.pl w szybki sposób uzyskasz informacje o zagrożeniu powodziowym dla dowolnego obszaru, działki lub adresu w Polsce. W kilku prostych krokach znajdziesz lokalizację, która cię interesuje, a następnie wskażesz obszar, dla którego zostanie wykonana analiza ryzyka powodziowego.

Stosowną informację otrzymasz w postaci Raportu o Terenie, który zostanie wygenerowany do pliku w formacie *pdf.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.