Przetargi

Przetarg: Wykonanie dokumentacji dla zadania - Budowa parku trampolin - Gmina Otwock

Monika Byś
2022-02-21
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Budowa parku trampolin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Budowa parku trampolin w Gminie Otwock. Podział na 2 zadania: Zadanie nr I ,,Stacja Rekreacja - Park trampolin" w formule ,,projektuj i buduj" oraz Zadanie nr II: ,,Stacja Rekreacja - Pumptrack i street workout" w formule ,,projektuj i buduj".

  • TERMIN SKŁADANIA ofert: 07.03.2022 r. do godziny 10:00

Przedmiot zamówienia: Budowa parku trampolin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi z zamawiającym oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie:

Opracowanej dokumentacji projektowej - Zadanie I

Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu przedmiotowego terenu, budowę parku trampolin wraz z urządzeniami placu zabaw oraz obiektami małej architektury tj.: stoły piknikowe, ławki, stojaki rowerowe i leżaki miejskie w formule ,,projektuj i buduj" na terenie działek:

Kliknij na działkę i sprawdź lokalizację w OnGeo -> nr 36/9, 36/10, 36/25, 36/29 - obręb nr 31 Otwock. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Uzgodnienia wszelkich rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
b) Zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, istniejących obiektów, ogrodzeń na terenie działek, w tym również drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
c) Wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
d) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
e) Zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
f) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
g) Organizacja zaplecza budowy,
h) Zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
i) Ubezpieczenie budowy,
j) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji. Między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
k) Wykonania wszystkich innych prac, czyli też nie ujętych w projekcie umowy, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.
l) Przywrócenie stanu pierwotnego terenu zdegradowanego w wyniku prowadzonych prac. W przypadku przewidzianych nasadzeń Wykonawca doprowadzi teren do stanu umożliwiającego prawidłowe wykonanie nasadzeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
m) Roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. ,,Stacja Rekreacja - Park trampolin" oraz zadania pn. ,,Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout".

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu - Zadanie II

Wykonanie prac polegających na zagospodarowanie przedmiotowego terenu, budowę toru rowerowego, street workoutu, poidełka, wiaty rekreacyjnej, oświetlenia terenu wraz z monitoringiem oraz utwardzeniem terenu w formule ,,projektuj i buduj".

Kliknij na działkę i sprawdź lokalizację w OnGeo -> nr 36/9, 36/10, 36/25, 36/29 - obręb nr 31 Otwock.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Uzgodnienia wszelkich rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
b) Zabezpieczenia zarówno terenu budowy, sąsiednich obiektów, istniejących obiektów, jak i ogrodzeń na terenie działek. Szczególnie należy zabezpieczyć drzewa nieprzeznaczone do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
c) Wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
d) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem. Chodzi o powiadomienie wszystkich gestorów sieci oraz pisemnie Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności.
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
e) Zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
f) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
g) Organizacja zaplecza budowy,
h) Zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
i) Ubezpieczenie budowy,
j) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji.
k) Wykonania wszystkich innych prac w tym nie ujętych w projekcie umowy, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.
l) Przywrócenie stanu pierwotnego terenu zdegradowanego w wyniku prowadzonych prac. W przypadku przewidzianych nasadzeń Wykonawca doprowadzi teren do stanu umożliwiającego prawidłowe wykonanie nasadzeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
m) Roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. ,,Stacja Rekreacja - Park trampolin" oraz zadania pn. ,,Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout".

Składanie ofert

Składanie ofert dla zadania Budowa parku trampolin odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj

TERMIN SKŁADANIA ofert: 07.03.2022 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: Platforma: https://otwock.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.