News

Rząd chce uprościć wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk

Monika Byś
2022-02-23
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 30, średnia ocen: 5
wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk

Jednym z podstawowych celów wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów o propozycjach zmian w prawie wodnym było uproszczenie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Projekt nowe prawo wodne przewiduje m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego. Takie postępowanie miałoby być możliwe przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu. Czy w związku z tym wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk będzie prostsze?

  • Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne. Projekt zakłada chociażby sprawniejsze i prostsze wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk.
  • Po zmianie, procedura uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zostanie zarówno uproszczona, jak i usprawniona. Dzieje się tak gdyż w jednym urzędzie będzie można załatwić dwie sprawy, czyli zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca.

Kąpielisko, a miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Rada Ministrów przyjęła 22 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne. Projekt został przedłożony przez ministra infrastruktury, który zakłada przede wszystkim sprawniejsze i prostsze wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. art. 16 za kąpielisko uważa się:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641)

wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Natomiast ta sama ustawa określa również pojęcie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Zgodnie z ustawą za kąpielisko okazjonalne uważa się:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641

wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk - nowe prawo wodne

Dotychczasowa procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, obejmująca m.in. wymóg dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jest skomplikowana i długotrwała, a także niewystarczająco uregulowana.

Polecamy wpis: Pozwolenie wodnoprawne wymagania prawne

Po zmianie uprości się i usprawni procedura uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W jednym urzędzie będzie można załatwić zarówno zgłoszenie wodnoprawne, jak i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca. Uproszczenie dotyczy także zakresu dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych, zmianę formy wyrażanej zgody przez gminę, skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli. 

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.