Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe?

Głosów: 33, średnia ocen: 4.8
mock

Gaz ziemny w domu to wygodne i bezobsługowe źródło energii, które można wykorzystać m.in. do ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej i zasilania kuchenki gazowej. Aby korzystać z gazu ziemnego, należy dokonać przyłączenia do sieci gazowej. Przyłącze gazowe wymaga załatwienia odpowiednich formalności, a jedną z nich jest wypełnienie wniosku o przyłącze gazowe. W dzisiejszym artykule omówimy, jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe. Zapraszamy do lektury :).

 • O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu.
 • Szablony wniosków można znaleźć na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.
 • Przedsiębiorstwo gazowe odpowiedzialne za sieć gazową na Twoim terenie, nie ma obowiązku wykonywania przyłącza, jeśli uzna tę inwestycję za nieopłacalną.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłącze gazowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, przyłącze gazowe (Dz.U.2010 nr 133 poz.891) jest odcinkiem sieci prowadzącym od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, który służy do przyłączenia do sieci gazowej instalacji i urządzeń podmiotu przyłączanego.

Ogrzewanie budynku i wody za pomocą gazu jest bezobsługowe, co oznacza, że instalacja jest w każdej chwili gotowa do użycia i nie wymaga obsługi użytkownika. Ważną kwestią jest również fakt, że instalacja nie emituje do środowiska żadnych szkodliwych substancji, więc jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Przyłącze gazowe, ciepłydom.szczecin.pl

Nowelizacja prawa budowlanego i innych ustaw w 2020r.

Najważniejszą zmianą, która weszła w życie 19 września 2020r. dotyczącą sieci gazowej jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowej wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy stacji LNG w pojemności zbiornika magazynowego gazu do 10 m3.

Nowela prawna wprowadza konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

Obecnie terminy wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej liczone od daty złożenia kompletnego wniosku, które spełnia wymagania formalne to:

 • Do 21 dni dla klientów grupy przyłączeniowej B podgrupy I;
 • Do 45 dni dla klientów grupy przyłączeniowej A i B podgrupy II (planujących pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h włącznie);
 • Do 60 dni dla klientów  grupy przyłączeniowej C (planujących przesył, dystrybucję, magazynowanie paliwa gazowego lub zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego).

Zmiany mają za zadanie ułatwić przygotowanie i realizacje inwestycji przyłączenia do sieci gazowej.

Kto może przyłączyć się do sieci gazowej?

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy.

Inwestor, który nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, do której ma być dostarczone paliwo również może złożyć wniosek o przyłącze gazowe. W tym przypadku do wniosku należy załączyć aktualna mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa.

Przyłącze gazowe, a warunki techniczne dostawy mediów

Przyłącze gazowe do budynku nie zawsze jest możliwe. Znaczne oddalenie sieci gazowej od działki, które wynosi do kilkuset metrów będzie poważną przeszkodą przyłączenia, ponieważ wymaga sporej rozbudowy sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwo gazowe odpowiedzialne za sieć na Twoim terenie, nie ma obowiązku wykonywania przyłącza, jeśli uzna tę inwestycję za nieopłacalną. Warto w tym przypadku podjąć próbę negocjacji z sąsiadami, którzy nie posiadają przyłącza gazowego, aby również wyrazili chęć podłączenia do sieci.

Aby korzystać z gazu ziemnego w swoim domu, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wniosek o przyłącze gazowe musi być wydany przez przedsiębiorstwo gazowe odpowiednie dla lokalizacji Twojej nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy przyporządkować instalacje gazową do odpowiedniej grupy. Podział na grupy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego według następujących kryteriów:

 • Grupa A  - podmioty, których instalacje będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia – przemysł, huty, zakłady chemiczne;
 • Grupa B - podmioty, których urządzenia i instalacje będą przyłączane do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h – podgrupa B I – klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, podgrupa B II – usługi, przemysł, użyteczność publiczna;
 • Grupa C — podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem – kopalnie gazu, biogazownie, sieci gazowe.

W przypadku klientów indywidualnych składających wniosek o przyłącze gazowe dla domów jednorodzinnych, mamy do czynienia z grupą B I.

Przyłącze gazowe. Jak uzyskać podłączenie do sieci gazowej? Instrukcja krok po kroku

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera informacje o:

 • Miejscu przyłączenia urządzeń;
 • Instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych;
 • Parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej;
 • Minimalnym  i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego;
 • Wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania;
 • Mocy przyłączeniowej;
 • Miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji;
 • Urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy dołączyć:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Warunek ten spełnia mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000. Uwzględnia ona aktualny stan rozgraniczenia działek.  Na mapie sytuacyjnej należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafy lub kotłowni gazowej.
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli umowa podpisywana jest przez osobę nie posiadającą tytułu prawnego do nieruchomości) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego
 • Jeżeli wniosek o przyłącze gazowe dotyczy nowopowstałych budynków, wówczas we wniosku o określenie warunków przyłączenia należy określić preferowany moment umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo gazowe nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że obecnie nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej. Jak wypełnić wniosek o przyłącze gazowe? W dalszej części artykułu prezentujemy przykład poprawnie złożonego wniosku o określenie warunków technicznych do sieci gazowej.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu warunków technicznych.

Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i dostarczenie go do lokalnego przedsiębiorstwa gazowej jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego oraz jest podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej stanowi dla spółki gazownictwa oraz dla inwestora podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, a także do ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych. Zgodnie z ustalonymi warunkami przyłączenia operator systemu dystrybucyjnego przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. W umowie tej określa się:

 • Prawa i obowiązki stron, w tym termin zawarcia umowy, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, lokalizację układu pomiarowego wraz z jego parametrami oraz warunki udostępniania nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia;
 • Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie tj. niedotrzymanie terminu realizacji prac lub nie wywiązanie się ze zobowiązań;
 • Termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłącze gazowe oraz zakres robót.

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej i realizacja budowy instalacji gazowej.

Realizacja inwestycji następuje po obu stronach zawierających umowę o przyłączenie, tj. operatora systemu dystrybucyjnego oraz inwestora.

Do obowiązków dystrybutora należy przystąpienie do realizacji procesu przyłączania do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłącze gazowe realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Do obowiązków inwestora należy przygotowanie miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej) oraz sama realizacja budowy instalacji gazowej (od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego) łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Należy pamiętać, że wykonawcą instalacji może być wyłączenie osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych.

Budowa lub rozbudowa instalacji gazowej oraz zamontowanie odbiorników gazowych musi poprzedzać zgłoszenie administracji architektoniczno-budowlanej wykonanie robót budowlanych.

Wykonywana instalacji gazowa musi być zgodna z:

 • Zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym instalacji gazowej;
 • Opinią kominiarska, (jeśli jest taka potrzeba);
 • Warunkami przyłączenia określonymi we wniosku.

Wniosek o przyłącze gazowe

Poniżej prezentujemy poprawnie wypełniony wniosek o przyłącze gazowe. Szablon wniosku został ze strony https://pgnig.pl

Właściwy link do wzoru dokumentów znajduje się w dalszej części artykułu. We wniosku pominięto oświadczenia końcowe oraz informację o danych osobowych. Dane wnioskodawcy są fikcyjne.

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i które będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilości nie większych niż 25m3/h.

Dane wnioskodawcy

(imię i Nazwisko i /lub nazwa)

JAN NOWAK

(PESEL)

7001010XXXX

(NIP)

679300XXXX

(REGON oraz nr KRS CEIDG)

-

(Miejscowość)

Kraków

(Ulica)

Wadowicka

(Numer domu/lokalu)

8X

(Kod pocztowy, poczta)

30-415 Kraków

(Telefon)

12 340 XX XX

(Numer konta bankowego)

82 1010 XXXX 0000 1010 1010 XXXX

Adres do korespondencji, (jeśli jest inny niż powyżej)

Jak wyżej

Wniosek dotyczy:

 • Budowy nowego przyłącza gazowego
 • Zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej

Znak: ……………………….. z dnia ……………………..

(wzrost/zmniejszenie poboru paliwa gazowego z istniejącego przyłącza gazowego)

 • Modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej
 • Zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej (np. w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości

Dane obiektu przyłączenia do sieci

budynek/lokal:            istniejący,       projektowany

Typ (proszę wpisać właściwy typ, np. budynek jednorodzinny, wielorodzinny, lokal mieszkaniowy, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny): Budynek usługowy

(Gmina)                                            Kraków

(Miejscowość)                                 Kraków

(Ulica)                                               Wadowicka

(Numer domu/ lokalu/ działki)      8X

(Kod pocztowy, poczta)                  30-415 Kraków

Inne informacje mające wpływ na warunku przyłączenia:

 • Obiekt posiada przyłącze gazowe
 • W obiekcie istnieje instalacja gazowa
 • Dotyczy nowej instalacji gazowej
 • Lokalizacja gazomierza
 • Lokalizacja szafki gazowej/kurka głównego
 • Dotyczy modernizacji, rozbudowy remontu istniejącej instalacji gazowej

Ilość istniejących gazomierzy 1 szt.

Ilość dodatkowych gazomierzy 1 szt.

Kubatura (m3) lub powierzchnia obiektu 150 (m3) (w przypadku ogrzewania)

 • Inne informacje: miejsce usytuowania istniejących gazomierzy – w szafce gazowej

(np. miejsce usytuowania istniejących/ projektowanych gazomierzy)

Informacje dotyczące poboru paliwa gazowego

5.1. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: (Miesiąc i rok) grudzień, 2020 

5.2. Cel wykorzystywania paliwa gazowego

Przygotowanie posiłków             Przegotowanie ciepłej wody       

Ogrzewania pomieszczeń          Do technologii procesu produkcyjnego

Inny (jaki?) ………………..

5.3 Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe

2000 [m3/rok] ; 19900 [kWh/rok]

5.4 Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa możliwość odbierania paliwa gazowego: 3 [m3/h]

5.5. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej.

Urządzenie

Urządzenie istniejące/

projektowane

Moc urządzenia [kW]

Liczba urządzeń

[szt.]

Łączna moc urządzeń [kW]

Kuchnia gazowa   

0

Kuchnia gazowa do przygotowania ciepłej wody

 

 

 

10

 

1

 

10

Kocioł gazowy jednofunkcyjny   

0

Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o/c.w) 

15

1

15

Razem  

2

25 kW

Wniosek o przyłącze gazowe - gdzie znaleźć szablon?

Szablony wniosków można znaleźć na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.

Wzory wniosków mogą różnić się od sobie, dlatego sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę: wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej + nazwa najbliższego zakładu,

np. wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Tarnów, wniosek o przyłącze gazowe Rzeszów.

Koszty przyłączenia do sieci gazowej

Podobnie jak w przypadku przyłącza elektroenergetycznego jak i przyłącza wodno-kanalizacyjnego, koszt przyłącza gazowego jest zależny od lokalizacji nieruchomości oraz od operatora sieci gazowej. W przypadku przyłącza gazowego należy wziąć pod uwagę również długość instalacji przyłączeniowej i skali trudności wykonania tego przedsięwzięcia. Zgodnie z cennikiem największego dystrybutora sieci gazowej w Polsce – Polskiej Spółki Gazownictwa PGNiG koszt samej budowy przyłącza o długości do 15m wynosi średnio 1900 zł brutto. Do tych kosztów należy doliczyć pracę uprawnionego geodety, który wytyczy przebieg instalacji i wykona mapę tj. około 2000 zł, opłatę za wydanie warunków technicznych –średnio 150 zł, wykonanie projektu budowlanego – ok. 2000 zł, opłatę przyłączeniową – ok. 80 zł za metr przyłącza gazowego, montaż szafy gazowej 500-1000 zł oraz samą czynność odbioru przyłącza gazowego ok. 150 zł.

Sprawdź uzbrojenie działki w Raportach o Terenie

Zespół OnGeo ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie.

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą “Uzbrojenie działki w media”.

Nie stresuj się kupnem działki - zdiagnozuj działkę sam. Pobieranie raportu zajmie Ci raptem 5 minut. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz i za co płacisz.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment o raportu o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie. 

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak