Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne?

Głosów: 48, średnia ocen: 5
mock

Bez prądu nie da budować domu, a co dopiero go użytkować. Najrozsądniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest wykonanie przyłącza elektroenergetycznego jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Przyłącze energetyczne wymaga spełnienia warunków określonych przez dystrybutora sieci elektroenergetycznej. Jednym z pierwszych kroków na drodze formalnej jest wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W dzisiejszym artykule podpowiemy jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne i gdzie znaleźć taki wniosek.

 • Zgodnie z nowelizacją z 2020r. termin o wydanie warunków technicznych liczy się od dnia złożenia wniosku, lub od dnia wniesienia zaliczki w przypadku wytwórców przyłączeniowych do sieci.
 • O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu.
 • Jeśli na terenie, gdzie znajduje się dana działka jest przewidziane zasilenie energetyczne terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu, możesz skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej.
 • Istnieje możliwość przyłączenia energii elektrycznej placu budowy poprzez urządzenia, które po jej zakończeniu zostaną zdemontowane.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłącze elektroenergetyczne

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to:

Dz.U.2020.833

odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Jeśli chcesz aby Twój dom miał bezpośredni dostęp do energii elektrycznej, musisz wykonać przyłącze energetyczne. Bez przyłączenia do sieci, budowa domu będzie utrudniona lub wręcz niemożliwa.

W polskim prawie nie ma przepisu, który ustanawiałby obowiązek podłączenia do sieci elektrycznej

Nowelizacja prawa budowlanego i innych ustaw

3 marca 2020 r. prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian dotyczy ustawy – Prawo energetyczne i dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Nowelizacja prawa wprowadza nieprzekraczalne terminy wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci i uzależnia je od grup energetycznych wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zgodnie ze zmianą termin o wydanie warunków technicznych liczy się od dnia złożenia wniosku, lub od dnia wniesienia zaliczki w przypadku wytwórców przyłączeniowych do sieci. Aktualne terminy to:

 • 21 dni dla wnioskodawców przyłączających do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV z grupy V (do 40 kW) lub VI (przyłącze tymczasowe);
 • 30 dni dla wnioskodawców z IV grupy (moc powyżej 40 kW przyłączana do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV);
 • 60 dni dla wnioskodawców przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV z grup III lub IV (urządzenia powyżej 40kW) niewyposażonych w źródła;
 • 120 dni dla wnioskodawców z grup III lub IV wyposażonych w źródła;
 • 150 dni dla wnioskodawców I lub II grupy (przyłączenia do sieci 110 kV i powyżej).

Jakie są rodzaje przyłączy elektroenergetycznych?

Na początku wyjaśnijmy, że przyłącze elektroenergetyczne może przybrać dwie postacie.

Przyłącze energetyczne napowietrzne. Wykonanie takiego przyłączenia jest możliwe wyłączenie, gdy w bliskiej odległości od naszej działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna. Ten typ połączenia jest stosowany w budownictwie starszego typu. Dzisiaj, aby uniknąć groźnych awarii zerwania linii napowietrznej pod wpływem silnego wiatru, czy burzy, stosuje się kablowe przyłącze elektroenergetyczne.

Kablowe przyłącze elektroenergetyczne. Najczęściej stosowany sposób doprowadzania energii do domów w nowym budownictwie. Dzięki naturalnemu uziemieniu kabla, tłumione są ewentualne przepięcia powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych, co powoduje, że rozwiązanie to jest bezpieczniejsze. Krańcowym elementem przyłącza jest złącze kablowe lub złącze kablowo-pomiarowe, które jest wyposażone w panel licznikowy. Należy pamiętać, że kablowe przyłącze elektroenergetyczne musi znajdować się odpowiednio daleko od pozostałych mediów tj. przyłącza wodno-kanalizacyjnego, gazowego i telekomunikacyjnego. Przebieg kabla musi być dodatkowo naniesiony na mapę geodezyjną działki, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kto może przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy.

Przyłącze elektroenergetyczne, a warunki techniczne dostawy mediów

Jeśli dopiero zastanawiasz się nad zakupem działki budowlanej, koniecznie sprawdź, czy zasilenie energetyczne terenu, na którym znajduje się interesująca cię działka, przewidziane jest w zatwierdzonym miejscowym planie zagospodarowania terenu. Jeśli tak – możesz skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej. Jeśli nie – musisz liczyć się z kosztami wliczonymi na podstawie rzeczywistych i indywidualnych kosztów przyłączenia.

Jak sprawdzić, czy interesujący Cię teren jest obłędy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i dowiedz się wszystkiego o swojej działce w szybki i prosty sposób. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

Raport o Terenie zawiera zakładkę “Linie energetyczne”. Dzięki niej, dowiesz się, czy w promieniu 200 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne: średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Zyskasz pewną informację, czy na danej działce możesz bez przeszkód postawić swój dom biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych.

Mapa linii elektrycznych w Raporcie o terenie

Za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego odpowiada zakład energetyczny, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. Aby umożliwić sobie korzystanie z energii elektrycznej w domu należy wykonać dwa zasadnicze kroki:

 1. Podłączyć instalację do sieci energetycznej wybranego zakładu energetycznego;
 2. Podpisać umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych.

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej nowych obiektów, a obiektów istniejących, różni się od siebie. Poniżej przedstawimy oba warianty.

Przyłącze elektroenergetyczne dla nowych obiektów

Chcąc przyłączyć nowy budynek do sieci energetycznej, należy skonsultować się z Biurem Obsługi Klienta odpowiedniego zakładu energetycznego, który udostępni aktualny wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

Wniosek o przyłącze energetyczne można także znaleźć na stronach internetowych poszczególnych dostawców. Poniżej przedstawiono linki do pobrania wniosków niezbędnych do przyłączenia do sieci, bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy.

Pobierz wniosek o przyłącze energetyczne:

Wypełniając wniosek należy podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci zakładu energetycznego. Pamiętaj, aby skompletować potrzebne dokumenty i załączyć je do wniosku. Są to:

 • Mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec sieci energetycznej;
 • Tytuł własności działki lub budynku.

Po wypełnieniu wniosku składa się go w wybranym zakładzie osobiście lub odsyła na adres mailowy wraz z załącznikami. Na tej postawie operator wyda warunki przyłączenia, które określają:

 • Czy istnieje możliwość podłączenia sieci;
 • Zakres oraz sposób wykonanie rozbudowy sieci;
 • Wymagane parametry techniczne przyłącza;
 • Planowany koszt inwestycji.

Jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej? Przykład poprawnie wypełnionego wniosku przedstawiono w dalszej części artykułu.

Jeśli warunki stawiane przez zakład energetyczny zostaną spełnione, należy podpisać umowę o przyłączenie. Każda ze stron, zarówno inwestor, jak i zakład energetyczny mają swoje obowiązki, z których bezwzględnie muszą się wywiązać, a są to:

 • Realizacja prac montażowo-budowanych;
 • Wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączonym obiekcie;
 • Uiszczenie opłaty za przyłączenie;
 • Zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru.

Ze względu na złożoność prac związanych z wykonaniem przyłącza, czas realizacji waha się od kilku tygodni, do kilku miesięcy.

Należy pamiętać, że wykonanie przyłącza, nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. Uruchomienie inwestycji następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu licznika.

Tymczasowe przyłączenie elektroenergetyczne

Istnieje możliwość przyłączenia energii elektrycznej placu budowy poprzez urządzenia, które po jej zakończeniu zostaną zdemontowane. Przyłącze to jest najczęściej wykonywane, jako przyłącze linii napowietrznej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest bardzo krótki czas budowy.

Tymczasowa instalacja musi zostać zgłoszona do zakładu energetycznego, który dokonuje odbioru, a sama instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka. Przyłącze staje się aktywne w momencie założenia licznika i podpisania umowy o dostawę prądu.

Przyłączenie obiektu istniejącego

Jeśli nabyłeś obiekt z zainstalowanym licznikiem energii elektrycznej, a nie zamierzasz zmieniać parametrów instalacji, jesteś zobowiązany do złożenia dokumentu, w którym należy podać stan liczydeł licznika w momencie przekazania obiektu. Dokument ten musi być bezwzględnie podpisany przez obie strony – zarówno przekazującego, jak i odbierającego. Podpisany dokument dołącz do wniosku z zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych i złóż go w odpowiednim zakładzie energetycznym.

Wniosek o przyłącze energetyczne

Mając na uwadze, że składanie wniosków do operatorów sieci energetycznej może być skomplikowane, prezentujemy przykład poprawnie złożonego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej.

Jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?

W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, wybraliśmy firmę TAURON S.A.

Szablon wniosku został pobrany ze strony https://tauron.pl. Dane użyte do wypełnienia wniosku o przyłącze energetyczne są fikcyjne.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej.

Kraków, 11.03.2020
Miejscowość, data

DANE WNIOSKODAWCY

Imię Wnioskodawcy                                             

Jan Kowalski

Firma (jeśli dotyczy)

OnGeo Sp.z o.o

nr i seria dokumentu tożsamości                                                  

AXX 2000XX         

PESEL    

7001010XXXX       

NIP

679300XXXX                                                         

telefon stacjonarny                                                   

12 340 94 XX     

telefon komórkowy   

 666 555 XXX          

e-mail        

kontakt@ongeo.pl                                                 

Adres zamieszkania                                                   

Wadowicka 8X     
 30-415 Kraków                                                

Dane wnioskodawcy 2/Pełnomocnika (opcjonalnie)

Nie wypełniono

Warunki przyłączenia wysłać na adres:

Wnioskodawcy 1      

DANE OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

 1. dom jednorodzinny
 2. obiekt wielolokalowy
 3. obiekt mieszkalny/usługowy
 4. zakład produkcyjny
 5. obiekt handlowy
 6. inne, wpisz obok …

Adres obiektu:

(kod pocztowy)                                     (miejscowość)                                (gmina)

30-415                                                         Kraków                                          Kraków

(ulica)                                                    (numer administracyjny obiektu / obręb, numer działki)

Wadowicka                                              8X, 0030, 209/X

INFORMACJA O SPOSOBIE ZASILANIA OBIEKTU (WYBRAĆ JEDNO)

 1. Zasilanie docelowe
 2. Zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy
 3. Zasilanie placu budowy na czas określony
 4. Zasilanie tymczasowe

Cel wystąpienia

 1. Przyłącze nowego budynku
 2. Zwiększenie mocy przyłączeniowej
 3. Zmiana układu zasilania
 4. Rozdział instalacji

Określenie mocy przyłączeniowej przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej przewidziany termin rozpoczęcia poboru energii elektr.

W przypadku przyłączenia obiektu wielolokalowego zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-A

W przypadku połączenia obiektów o charakterze produkcyjnym lub usługowym zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić wniosek WP-B

W przypadku przyłączenia zespołu budynków jednorodzinnych zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-C

Zasilanie podstawowe

Nr ewidecyjny/kontrahenta/PPE          moc istniejąca [kW]              moc wnioskowana [kW]         1 faz.       3 faz.

48054810500000XXXX                                   7                                           12,5                           

Zasilanie rezerwowe (dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej)

Nr ewidencyjny/kontrahenta/PPE          moc istniejąca  [kW]              moc wnioskowana [kW]         1 faz.       3 faz.

Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii                                                                       Energia [kWh]                                                                                                                                                                                                                           3000

Przewidziany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej                                                  kwartał i rok

                                                                                                                                                                         II, 2021

Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczenia

 • Standardowe określone w ustawie prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi
 • Odmienne od standardów jednościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczenia

Przewidywane do zainstalowania p przyłączonym obiekcie źródła energii elektrycznej

Agregat prądotwórczy         UPS    inne, wypisz obok …

Odbiór warunków przyłączenia

 • Warunki przyłączenia odbiorę osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
 • Proszę o przesłanie warunków przyłączenia na wskazany adres korespondencyjny

Dodatkowe informacje lub uwagi wnioskodawcy

Przyłącze kablowe (informacje o rodzaju przyłącza MPZP, itp.)

Załączniki do wniosku:

1. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/lokalu wymienionego w punkcie 2 wniosku wynikający z:

Prawa własności       prawa współwłasności                    użytkowania        użytkowania wieczystego

Trwałego zarządu       spółdzielczego prawa do lokalu     najmu                  dzierżawy                            leasingu

2. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów – dotyczy nowo przyłączonych obiektów.

Sprawdź uzbrojenie działki w Raportach o Terenie

Zespół OnGeo.pl ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie.

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą “Uzbrojenie działki w media”.

Nie stresuj się kupnem działki - zdiagnozuj działkę sam. Pobieranie raportu zajmie Ci raptem 5 minut. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz i za co płacisz.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie. 

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak