Podział działki objętej planem zagospodarowania

Dodano: 2020-07-23 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 4.7
mock

Podział działki objętej MPZP, zwany jest także podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym. W przypadku podziału stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub ustalenia w planie zagospodarowania. Podział działki nie jest możliwy, w przypadku gdy wydzielane działki nie mają dostępu do drogi publicznej.

  • Podziału działki może dokonać jej właściciel, sąd w drodze orzeczenia, oraz z urzędu w przypadku gdy podział jest niezbędny do zrealizowania celów publicznych lub nieruchomość stanowi własność gminy.
  • Organ właściwy ocenia zgodność założeń podziału z zapisami obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu oraz innymi przepisami prawa.

PODZIAŁ DZIAŁKI DLA KTÓREJ OBOWIĄZUJE PLAN PRZESTRZENNY PROCEDURA

Procedura podziału działki nie dotyczy podziału określonego w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podział działki odbywa się w dwóch etapach. Podziału działki może dokonać jej właściciel, sąd w drodze orzeczenia, oraz z urzędu w przypadku gdy podział jest niezbędny do zrealizowania celów publicznych lub nieruchomość stanowi własność gminy.

W przypadku podziału działki przez właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego), zobowiązany jest on do złożenia wniosku o podział nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Złożenie tego wniosku to pierwszy etap postępowania, który ma na celu zaopiniowanie wstępnego projektu podziału. Do wniosku należy załączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • oświadczenie o wpisie do księgi wieczystej
  • wypis z katastru nieruchomości
  • mapę katastralną
  • przygotowany wstępny projekt podziału nieruchomości sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej
  • rzuty kondygnacji budynku znajdującego się na nieruchomości

Organ właściwy ocenia merytoryczną stronę wniosku, a w przypadku jakichkolwiek braków wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni. Wstępny projekt podziału nieruchomości opiniuje w drodze postanowienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek na zaopiniowanie projektu powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia. W Szczególnych przypadkach zastrzega się jednak możliwość przedłużenia tego terminu do okresu dwóch miesięcy.

Po otrzymaniu pozytywnego postanowienia, następuje drugi etap postępowania podziału działki. Geodeta sporządza operat podziału nieruchomości wraz z mapą projektu podziału, protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wykazem zmian gruntowych oraz w przypadku gdy oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej dołącza się wykaz synchronizacyjny.

Wnioskodawca składa sporządzony operat do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz z wnioskiem o podział nieruchomości (zatwierdzenie podziału). Organ właściwy ocenia zgodność z obowiązującym planem zagospodarowania oraz innymi przepisami prawa. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, dzięki której można dokonać wpisów w księdze wieczystej.

W przypadku gdy organ wyda decyzję negatywną, wnioskodawca może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Gdzie szukać informacji czy jest uchwalony plan miejscowy

Informacje o tym czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania znajdziesz w serwisie Geoportal OnGeo.pl. W wygenerowanym raporcie znajdziesz informacje także o potencjalnych zagrożeniach i uciążliwościach, fizjografii terenu czy pozwoleń na budowę. Raport o terenie umożliwia dokonanie pełnej diagnozy działki. 

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1