Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

Dodano: 2019-06-13 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 4.7
mock

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji i ewidencji. Bazy danych o sieciach prowadzone są na dwóch szczeblach: powiatowym i krajowym. Co to są sieci uzbrojenia terenu? Co zawiera Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)? Jaki jest cel jej prowadzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury :)!

  • Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych.
  • GESUT to rejestr publiczny zawierający przestrzenne i opisowe informacje o projektowanych oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu.
  • Przy sporządzaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • W Raportach o Terenie znajdziesz dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Czym są sieci uzbrojenia terenu?

Poprzez pojęcie sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne (z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych), wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych itp.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to rejestr publiczny zawierający przestrzenne i opisowe informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.
Zbiór ten przyjmuje postać bazy danych w systemie teleinformatycznym (relacyjnie połączonej z mapą numeryczną) oraz zbioru dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zakłada się na podstawie mapy zasadniczej, ogólnych operatów technicznych, materiałów znajdujących się w zasobie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP) i materiałów branżowych. Baza jest również harmonizowana z ewidencją gruntów i budynków.

Polecamy wpis: Ewidencja gruntów i budynków

Dane gromadzone w bazie GESUT dotyczą lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów. Szczegółowy zakres danych gromadzonych zarówno w powiatowej, jak i krajowej bazie danych GESUT, w drodze rozporządzenia określa Minister Cyfryzacji.

28 lipca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021, poz. 374), które zastąpiło dotychczasowe z 2015 r. Przepisy zakładają, że starostwa powiatowe będą mieć czas do końca 2022 r. na dostosowanie bazy do nowych regulacji.

Nowe rozporządzenie dostępne jest -> tutaj 

Baza GESUT geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Powiatowa baza GESUT

System ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzony przez starostę, dotyczy przetworzenia danych zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub podmiotów władających sieciami.

Krajowa baza GESUT

W skrócie K-GESUT – prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, na podstawie danych zawartych w powiatowych bazach GESUT. Jest to projekt realizowany w ramach zamówienia: „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”. Jego celem jest budowa jednolitego dla całego kraju systemu zarządzania informacją przestrzenną o sieciach uzbrojenia terenu.

Informacje zawarte w GESUT

Wśród wielu danych o przewodach sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się: średnicę przewodu, funkcję, rodzaj, eksploatację, przebieg odcinka przewodu, a także źródło danych o jego położeniu. W przypadku sieci kanalizacyjnej podaje się również poziomy i pionowy wymiar odcinka przewodu.

System teleinformatyczny, w którym prowadzi się bazę GESUT i K-GESUT, nadaje każdemu obiektowi identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany IdIIP, na który składają się:

  1. przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce odpowiednio skrótem: "GESUT" w przypadku powiatowej bazy GESUT albo "KGESUT" w przypadku krajowej bazy GESUT;
  2. identyfikator lokalny – unikalny identyfikator obiektu w ramach danej przestrzeni nazw;
  3. identyfikator wersji obiektu.

Polecamy wpis: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Cel prowadzenia bazy GESUT

Relacyjna baza danych GESUT stanowi uzupełnienie treści mapy zasadniczej oraz bazy danych obiektów topograficznych. Oprócz tego, stanowi ona podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Baza GESUT wykorzystywana jest również do celów inwestycyjnych i projektowych. Przy sporządzaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Celem takiego działania jest usprawnienie aktualizacji baz danych, harmonijność zawartych w nich informacji, a co za tym idzie, zapewnienie spójności i jednolitości opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Uzbrojenie terenu w media w Raportach o Terenie

Już teraz z łatwością możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją!

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o Terenie uzbrojenie w media
Klaudia Wąchała

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1