Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

Głosów: 35, średnia ocen: 4.9
mock

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji i ewidencji. Bazy danych o sieciach prowadzone są na dwóch szczeblach - powiatowym i krajowym. Co to są sieci uzbrojenia terenu? Co zawiera Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)? Jaki jest cel jej prowadzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

 • Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych.
 • GESUT to rejestr publiczny zawierający przestrzenne i opisowe informacje o projektowanych oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu.
 • Przy sporządzaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • W Raportach o Terenie znajdziesz dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Czym są sieci uzbrojenia terenu?

Poprzez pojęcie sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne (z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych), wchodzące w skład sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych itp.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to rejestr publiczny zawierający przestrzenne i opisowe informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.
Zbiór ten przyjmuje postać bazy danych w systemie teleinformatycznym (relacyjnie połączonej z mapą numeryczną) oraz zbioru dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zakłada się na podstawie mapy zasadniczej, ogólnych operatów technicznych, materiałów znajdujących się w zasobie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP) i materiałów branżowych. Baza jest również harmonizowana z ewidencją gruntów i budynków.

Dane gromadzone w bazie GESUT dotyczą lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów. Szczegółowy zakres danych gromadzonych zarówno w powiatowej, jak i krajowej bazie danych GESUT, w drodze rozporządzenia określa Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie GESUT

28 lipca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021, poz. 374), które zastąpiło dotychczasowe z 2015 r. Przepisy zakładają, że starostwa powiatowe będą mieć czas do końca 2022 r. na dostosowanie bazy do nowych regulacji.

Baza GESUT geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Baza GESUT geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Sprawdź uzbrojenie terenu w media w Raportach o Terenie

Już teraz z łatwością możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów.

Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją!

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o Terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Raport o działce - uzbrojenie terenu w media
Raport o działce - uzbrojenie terenu w media

Jak pobrać Raport o Terenie z uzbrojeniem terenu?

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki. Wybierz Uzbrojenie terenu w media z zakładki Infrastruktura
Wybór tematu w Raportach o Terenie - mapa uzbrojenia terenu
Wybór tematu w Raportach o Terenie - mapa uzbrojenia terenu

Powiatowa baza GESUT

System ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzony przez starostę, dotyczy przetworzenia danych zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub podmiotów władających sieciami.

Krajowa baza GESUT

W skrócie K-GESUT – prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, na podstawie danych zawartych w powiatowych bazach GESUT. Jest to projekt realizowany w ramach zamówienia: „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”. Jego celem jest budowa jednolitego dla całego kraju systemu zarządzania informacją przestrzenną o sieciach uzbrojenia terenu.

Informacje zawarte w GESUT

Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:

 • Przebiegu przewodu (nadziemne, naziemne, podziemne);
 • Funkcji przewodu (przewód główny, przyłącze);
 • Eksploatacji* (czynny, nieczynny);
 • Metodzie pozyskania informacji (- pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy, A - pomiar wykrywaczem przewodów, – wektoryzacja, - pomiar fotogrametryczny, M - pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych, - dane branżowe, - dokumentacja z narady koordynacyjne, I - inna niż wymienione, X - nieokreślona metoda pozyskania);
 • Informacji o władającym sieci i urządzeń;
 • Średnicy przewodu (nie dotyczy przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych).

*dotyczy obiektów istniejących 

W przypadku sieci kanalizacyjnej podaje się również poziomy i pionowy wymiar odcinka przewodu. Średnicę oraz wymiar poziomy i pionowy podaje się w milimetrach. 

Cel prowadzenia bazy GESUT

Relacyjna baza danych GESUT stanowi uzupełnienie treści mapy zasadniczej oraz bazy danych obiektów topograficznych. Oprócz tego, stanowi ona podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Baza GESUT wykorzystywana jest również do celów inwestycyjnych i projektowych. Przy sporządzaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Celem takiego działania jest usprawnienie aktualizacji baz danych, harmonijność zawartych w nich informacji, a co za tym idzie, zapewnienie spójności i jednolitości opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak